Wydawnictwo Werset, którego założycielem i właścicielem jest Mirosław Pieńkowski, powstało w 1997 roku.

Specjalizuje się w publikacji książek naukowych z dziedziny nauk humanistycznych (językoznawstwa, literaturoznawstwa, historii, nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce), wydając także – w mniejszej liczbie – publikacje z innych dziedzin. Wśród wydanych pozycji znajdują się również tytuły z zakresu literatury pięknej (polskiej i przekładów z literatur obcych), eseistyki literackiej i historycznej, wspomnień i relacji, literatury regionalistycznej, poradników i przewodników. Wydawnictwo ma także doświadczenie w edycjach źródeł historycznych.

Wydawnictwo jest indeksowane w Scholarly Publishers Indicators Expanded, figuruje w Publication Forum (JUFO), oczekuje na ocenę w Norwegian Register for Scientific Journals (NSD) oraz Scholarly Publishers Indicators (SPI).

W celu utrzymania najwyższych standardów procesu wydawniczego Wydawnictwo Werset w swojej działalności przyjęło i stosuje zasady etyczne, które mają na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym i są zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej COPE (Committee on Publication Ethics)

Wydawnictwo publikuje książki w językach: polskim, francuskim, hiszpańskim i angielskim.

Od wielu lat współpracujemy ze środowiskiem naukowym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II:

– Katedrą Historii i Kultury Krajów Języka Hiszpańskiego,
– Instytutem Historii,
– Instytutem Historii Sztuki,
– Instytutem Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych,
– Instytutem Filologii Romańskiej,
– Instytutem Filologii Angielskiej,
– Instytutem Filologii Słowiańskiej,
– Instytutem Pedagogiki.

Tylko w ramach tej współpracy oficyna wydała dotychczas ponad 100 pozycji naukowych, na które składają się monografie, zbiory studiów, materiały pokonferencyjne, przekłady tekstów literackich i inne. Wśród wydanych publikacji znajdują się monografie nagrodzone prestiżowymi nagrodami, np. Ewy Rzeczkowskiej Bogu, Polsce, Bliźnim. Tajne organizacje harcerskie w Polsce w katach 1944-1956, Lublin 2014, wyróżniona Nagrodą im. Tomasza Strzembosza. Możemy poszczycić się również „Wawrzynem Pawła Konrada” za uzyskanie I miejsca w konkursie w 2012 roku w kategorii „Lublin – Lubelszczyzna. Monografie”. Dyplom został przyznany za publikację piątego tomu serii „Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie V”.

Część publikacji ukazuje się w seriach wydawniczych:

– W serii „Biblioteka Polsko-Iberyjska” (w 2019 roku ukazał się 15 tom) wydawane są monografie, zbiory studiów, materiały pokonferencyjne poświęcone zagadnieniom historii, kultury, literatury, językoznawstwa z obszaru języka hiszpańskiego i francuskiego, a także przekłady tekstów literackich.

– W serii „Z dziejów Jastkowa i okolic. Studia i materiały” publikowane są monografie dotyczące tej ważnej historycznie podlubelskiej miejscowości, referaty z konferencji i biografie osób z nią związanych, a także materiały źródłowe, archiwalne, pamiętniki oraz listy, dotyczące znanych i nieznanych dotąd wydarzeń, procesów, zjawisk i postaci historycznych.

– Od 2012 roku ukazuje się również recenzowana, wielojęzyczna seria wydawnicza „12/15”, zawierająca artykuły naukowców z dziedziny językoznawstwa i dydaktyki języków obcych.

– Od 2011 roku Werset jest wydawcą recenzowanego czasopisma naukowego „Quêtes littéraires”, które znalazło się w wykazie czasopism naukowych MNiSW z dn. 31 lipca 2019r. Czasopismo wydawane w języku francuskim powstaje we współpracy z Instytutem Filologii Romańskiej KUL i skierowane jest do filologów romańskich oraz osób zainteresowanych literaturą francuską i frankofońską na całym świecie. Każdy numer poświęcony jest odrębnemu zagadnieniu, a współtworzą go zarówno znani badacze, jak i młodzi naukowcy z Polski i zagranicy.

„Quêtes littéraires” figuruje w kilkunastu bazach i katalogach, w tym również w tych wymienionych przez MNiSW jako ważne kanały publikacyjne: Arianta, BASE, BazHum, Central and Eastern European Online Library (CEEOL), The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH),CEON – Biblioteka Nauki, Directory of Open Access Journals (DOAJ), EBSCO Discovery Service, ERIH PLUS, Google Scholar, ICI Journals Master List, JournalTOCs, Mendeley (Elsevier), MIAR, Mir@bel, MLA International Bibliography, Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers (NSD),Polska Bibliografia Naukowa (PBN), POL-index, Publication Forum (JUFO), ROAD – Directory of Open Access Scholarly Resources, Scilit, SUDOC, Web of Science Core Collection (Emerging Sources Citation Index).

Współpracujemy również z innymi uczelniami w kraju. Należą do nich między innymi:

Uniwersytet Warszawski
– Instytut Romanistyki UW,
– Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW, wspólnie z którym wydawnictwo wydało monografie naukowe w języku polskim i francuskim, poświęcone zagadnieniom z zakresu literatury frankofońskiej, językoznawstwa i współczesnej glottodydaktyki;

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, z którym wydawnictwo współpracuje przy tworzeniu monografii z zakresu językoznawstwa i dydaktyki języka obcego;
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej;
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach;
Uniwersytet Szczeciński;
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie.

Wspólnie z Muzeum Zamoyskich w Kozłówce Wydawnictwo Werset opracowuje i wydaje serię „Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie”. W ramach tej współpracy na przestrzeni lat 2007-2018 opublikowano 5 obszernych tomów materiałów z konferencji odbywających się co dwa lata w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Dotyczą one różnych aspektów życia ziemiaństwa na Lubelszczyźnie. Tematyka poszczególnych tomów przybliża współczesnemu odbiorcy życie codzienne i pracę w majątku ziemskim, życie kobiety w dworach i pałacach, podróże ziemian, a także dzieciństwo przedstawicieli tej warstwy społecznej.

Wszystkie publikacje naukowe wydawane w Wydawnictwie Werset weryfikowane są pod kątem zgodności z zasadami obowiązującej etyki wydawniczej oraz podlegają ustalonej procedurze recenzji. Recenzentami publikacji naukowych są autorytety w danych dyscyplinach. W radach naukowych wielu publikacji zbiorowych zasiadają przedstawiciele świata polskiej nauki oraz znaczących ośrodków zagranicznych. Wydawnictwo oferuje profesjonalną opiekę edytorską na każdym etapie – od zgłoszenia książki aż do jej wydania. W szczególności dbamy o oryginalność i rzetelność publikowanych prac, właściwy dobór recenzentów i członków zespołu redakcyjnego, staranne przygotowanie edytorskie.

Duży nacisk kładziemy także na promocję i dystrybucję publikacji. W ramach działań popularyzujących wydane pozycje oficyna organizuje spotkania autorskie, uczestniczy w targach książek, prezentuje publikacje podczas konferencji oraz imprez naukowych i kulturalnych. Informacje o wybranych publikacjach znaleźć można na portalach społecznościowych (m.in. Facebooku). Wydawnictwo zabiega o recenzje wydanych książek.

Sprzedaż książek odbywa się różnymi kanałami dystrybucji, zarówno hurtowej, jak i poprzez sieć współpracujących z wydawnictwem księgarni, a także w ramach Księgarni Internetowej Wersetu.

Siedziba Wydawnictwa Werset znajduje się w centrum Lublina (ul. Radziszewskiego 8), w bezpośrednim sąsiedztwie największych lubelskich szkół wyższych. Stwarzamy w ten sposób możliwość łatwej i przyjemnej współpracy, szybkiego dostępu do naszych usług i oferty wydawniczej. Zapraszamy Autorów i Czytelników.

———-

Kontakt z właścicielem wydawnictwa: miroslaw.pienkowski@werset.pl