Joanna Nastalska-Wiśnicka

Dr Joanna Nastalska-Wiśnicka

Joanna Nastalska-Wiśnicka (ur. 1968), historyk, bibliotekoznawca i bibliograf. W latach 1988–1993 studiowała historię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w 2009 r. uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie historii, ukończyła również studia podyplomowe w zakresie edytorstwa. Od 1994 r. jest zatrudniona w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL, obecnie na stanowisku starszego kustosza naukowego jako kierownik Oddziału Informacji Naukowej. 

W kręgu jej zainteresowań badawczych znajduje się hagiografia średniowieczna i nowożytna, antropologia miejsc świętych (zwłaszcza sanktuariów maryjnych okresu staropolskiego), historia bibliotek i zbiorów bibliotecznych oraz szeroko pojęta informacja naukowa.

Wydała szereg prac naukowych, wśród których są takie pozycje jak: Rex martyr. Studium źródłoznawcze nad legendą hagiograficzną św. Wacława X–XIV wieku (Lublin 2010), Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Kronika stulecia 1918–2018 (Lublin 2020), a także opracowane wspólnie z prof. Aleksandrą Witkowską OSU: Święty Wojciech: życie i kult. Bibliografia do roku 1999 (Lublin 2002), Staropolskie piśmiennictwo hagiograficzne, t. 1, Słownik hagiografów staro­polskich; t. 2, Bibliografia piśmiennictwa hagiograficznego (Lublin 2007) oraz Ku ozdobie i obronie Rzeczypospolitej. Maryjne miejsca święte w drukach staropolskich (Lublin 2015). Jest też autorką kilkudziesięciu artykułów, zestawień bibliograficznych, katalogów wystaw, informatorów.