Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie w latach 1918-1939

25,00 45,00 

Aneta Bąk-PituchaAutor: Aneta Bąk-Pitucha
Tytuł: Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie w latach 1918-1939

Prezentujemy książkę dr Anety Bąk-Pituchy „Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie w latach 1918-1939”. Publikacja powstała na podstawie pracy doktorskiej napisanej na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Chronologicznie koncentruje się na dwudziestoleciu międzywojennym przybliżając głównie regionalne działania i wpływy przedstawicieli tytułowej warstwy społecznej. Dzięki badaniom niepublikowanych materiałów źródłowych książka uzupełnia biografie wielu właścicieli ziemskich Lubelszczyzny. Autorka objęła kwerendą przede wszystkim zbiory Archiwum Państwowego w Lublinie, opracowania ewidencyjne zespołów dworsko-pałacowych, dane statystyczne spisów społecznych, ówczesną prasę wydawaną w Lublinie oraz wspomnienia i korespondencję przechowywaną w archiwach prywatnych.

Spis treści

Wstęp / 9

Rozdział 1
Aktywność społeczna i kulturalna ziemian / 13
1.1. Działalność oświatowo-wychowawcza / 13
1.2. Działalność opiekuńcza i chartytatywna / 31
1.3. Działalność kulturalna / 45

Rozdział 2
Działalność gospodarcza ziemian / 59
2.1. Sytuacja ekonomiczna i problem agrarny / 59
2.2. Aktywność w organizacjach rolniczych / 91
2.3. Działalność okołorolnicza / 101

Rozdział 3
Udział ziemian w życiu politycznym / 115
3.1. Aktywność w partiach politycznych / 115
3.2. Działalność parlamentarna / 140
3.3. Działalność samorządowa / 153

Zakończenie / 165

Fotografie / 169
Bibliografia / 179
Spis tabel / 195
Aneks / 197
Indeks osób / 205
Indeks miejscowości / 222