Źródła prawa w Polsce piastowskiej…

35,00 50,00 

Artur Lis

Autor: Artur Lis
Pełny tytuł: Źródła prawa w Polsce piastowskiej jako problem badawczy. Studium prawno-historyczne

Źródła prawa w Polsce piastowskiej jako problem badawczy. Studium prawno-historyczne to cykl publikacji powiązanych tematycznie. Teksty zebrane w niniejszym tomie to efekt wieloletniej pracy. Były wygłaszane na wielu konferencjach naukowych i drukowane w rozproszonych, trudno dostępnych periodykach. Pierwotnie były to teksty samodzielne i ten częściowo autonomiczny charakter w dużej mierze nadal zachowały, choć obecnie stanowią integralną całość jako monografia.

 

Spis treści

WSTĘP / 7

In ambitu iuris canonici / 15

De causis laicorum w krakowskim rękopisie Collectio Tripartita / 17
Dekretały papieskie jako źródła kultury prawnej w Polsce XII/XIII wieku / 41
Kultura prawna XII i XIII wieku w świetle inwentarzy bibliotecznych / 59
Master Vincentius and Roman law / 71
Bulla papieża Aleksandra III z 28 marca 1181 roku / 81
Borzykowski przywilej immunitetowy – na drodze do emancypacji Kościoła w Polsce piastowskiej / 85
Dwa synody z 1212 roku / 97
Libertas ecclesiastica przywilej wolborski z 1215 roku / 105
Romualda Hubego O dawnych statutach synodalnych polskich dotąd niewydanych / 111

Narratio et iuridica fontes / 141

Najstarsze kroniki Polski jako źródła historycznoprawne / 143
List biskupa Mateusza i komesa Piotra Włostowica do św. Bernarda z Clairvaux / 165
Ius resistendi w średniowiecznej Europie / 177
Attempt of iron and water in The Book of Elbląg / 193
The Book of Henryków – the so-called law of proximity / 201
Księga elbląska – źródło prawa XIII-wiecznej Polski / 209
Elementy prawa rzymskiego w Kronice Dzierzwy / 221
System aksjonormatywny w średniowiecznej Polsce / 229
Więzi rodzinne w Polsce pierwszych Piastów / 247

Documenta et privilegia / 263

Dokumenty i kancelaria mistrza Wincentego / 265
Najstarsze dokumenty opatowskie / 285
Testament Dzierżka z ok. 1190 roku / 319
Ustawa górnicza Leszka Białego / 329
Wyrok sądowy księcia Leszka Białego z 1217 roku / 333
O humanitarnym nawracaniu pogan w świetle bulli Honoriusza III / 341
Prawo magdeburskie w czasach Henryka Brodatego / 349
Ius suum cuilibet conservabo – o dwóch przywilejach wydanych w Cieni (1228) / 359
Sytuacja prawna Kościoła krakowskiego w świetle przywilejów Bolesława Wstydliwego / 375

Summary / 413

Bibliografia / 419