Procedura wydawnicza

Procedura wydawnicza

Wydawnictwo Werset publikuje prace naukowe z dziedziny nauk humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem literaturoznawstwa, językoznawstwa, historii, nauk o kulturze i religii oraz nauk o sztuce.

W przypadku prac naukowych wymagana jest co najmniej jedna pozytywna recenzja wydawnicza. Wydawnictwo zwraca się do uznanego w danej dziedzinie samodzielnego pracownika naukowego z prośbą o zrecenzowanie dzieła na potrzeby wydawnicze. Wszystkie dzieła naukowe wydawane przez Wydawnictwo Werset są weryfikowane pod kątem zgodności z zasadami obowiązującej etyki wydawniczej oraz podlegają ustalonej procedurze recenzji.

W przypadku prac naukowych będących częścią publikacji zbiorowych ukazujących się w ramach serii wydawniczych, poza recenzją ostateczny głos na rzecz włączenia danego tekstu do kolejnego tomu serii ma rada naukowa i redaktor naukowy serii.

Wydawnictwo Werset publikuje także książki popularnonaukowe, prace z zakresu literatury pięknej, eseistyki historycznej i literackiej oraz wspomnienia i pamiętniki, które mogą być uznane za źródło historyczne.

Rozpoczęcie prac wydawniczych poprzedza uzgodnienie warunków współpracy i podpisanie umowy wydawniczej dotyczącej danego dzieła z uwzględnieniem oświadczenia autora o poszanowaniu praw autorskich osób trzecich zarówno co do tekstu, jak i przekazanego materiału graficznego. W przypadku publikacji fragmentów tekstów lub prac graficznych innych niż autorskie, do umowy powinny być dołączone wymagane dokumenty poświadczające zgodę właścicieli praw autorskich wykorzystywanych dzieł.

W przypadku dzieł współczesnych Wydawnictwo oczekuje materiałów dostarczonych w formie elektronicznej, jako ujednolicone pliki tekstowe oraz materiału graficznego o odpowiedniej do druku jakości. Nie jest to jednak wymóg obligatoryjny, Wydawnictwo gotowe jest do współpracy i pomocy w zakresie poprawy jakości materiałów graficznych, ich obróbki lub adaptacji, a także – szczególnie w przypadku źródeł rękopiśmiennych lub starych nagrań – do zdigitalizowania materiału na potrzeby druku.

W ramach prac wydawniczych Wydawnictwo Werset zapewnia:

– opracowanie redakcyjne tekstu poprzedzone konsultacją z autorem,

– opracowanie przypisów i – w razie potrzeby i w porozumieniu z autorem – bibliografii, indeksów, wykazów skrótów, spisów tabel i ilustracji, aneksów,

– korektę językową i stylistyczną, przeprowadzaną na każdym etapie powstawania książki (tekstu dostarczonego, tekstu złożonego oraz rewizji po korektach),

– rzetelne uwzględnienie korekty autorskiej oraz uzupełnienie ewentualnych braków wskazanych w recenzji,

– tłumaczenie streszczeń i wstępów,

– opracowanie typograficzne, graficzne i łamanie tekstu w porozumieniu i we współpracy z autorem,

– wykonanie niezbędnych wykresów, tabel, diagramów, rysunków oraz map,

– opracowanie materiałów graficznych dostarczonych przez autora, a także pomoc w uzyskaniu koniecznych zezwoleń na wykorzystanie materiałów będących własnością osób trzecich,

– projekt okładki, wybór lub opracowanie tekstów na okładkę,

– druk, oprawę, wysyłkę egzemplarzy obowiązkowych do bibliotek wskazanych w ustawie, dostarczenie egzemplarzy autorskich, dystrybucję za pośrednictwem hurtowni, współpracujących księgarni oraz księgarni internetowej Wydawnictwa.

W przypadku publikacji, co do których umowa przewiduje wersję elektroniczną, zapewniamy również przygotowanie w ustalonym formacie całości publikacji lub jej fragmentów, np. pojedynczych artykułów z prac zbiorowych.

Wydawnictwo przechowuje pliki produkcyjne na wypadek potrzeby wznowienia dzieła, które może nastąpić wyłącznie w porozumieniu i uzgodnieniu z autorem.