Stosowanie zasad etyki

Stosowanie zasad etyki

W celu utrzymania najwyższych standardów procesu wydawniczego Wydawnictwo Werset w swojej działalności przyjęło i stosuje zasady etyczne, które mają na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym i są zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej COPE (Committee on Publication Ethics).

 

 Polityka wydawnicza
Każda publikacja dostarczona do Wydawnictwa Werset jest weryfikowana pod względem zgodności z przyjętymi zasadami etyki wydawniczej. Przy wstępnej weryfikacji korzystamy z programów antyplagiatowych (Rapidus, Plag.pl).

Do publikacji przyjmowane są teksty, które spełniają standardy dotyczące wartości naukowej, rzetelności, oryginalności, przejrzystości wywodu oraz przeszły pozytywnie procedurę recenzji.

Wydawnictwo przeciwdziała konfliktom interesów autorów, recenzentów i członków redakcji. Stosowane procedury zapewniają wysoką jakość merytoryczną i edytorską publikowanych tekstów.

Wydawnictwo stosuje zasady przeciwdziałania praktykom określanym jako ghostwriting i guest authorship. Każdy tekst jest weryfikowany w celu zapobiegania plagiatowi, nadużyciom i publikacji fałszywych danych, a wszelkie przejawy nierzetelności naukowej i łamania zasad etyki wydawniczej są dokumentowane i zgłaszane instytucji macierzystej autora.

Wydawnictwo Werset zobowiązuje się do poszanowania praw autorów, przede wszystkim respektowania prawa do autorstwa oraz decydowania o sposobie oznaczenia autorstwa. Wydawnictwo dba także o renomę i dobre imię autorów oraz przyjętych do publikacji tekstów.

Wydawnictwo Werset zapewnia poufność i bezpieczeństwo danych osobowych.

 

Zasady dotyczące autorów
Do publikacji w Wydawnictwie Werset autor może zgłosić wyłącznie własny, oryginalny tekst. Fragmenty publikacji lub badania innych autorów powinny być wyraźnie oznaczone jako cytat. Autor zobowiązany jest wymienić w bibliografii załącznikowej wszystkie publikacje, które zostały wykorzystane przy tworzeniu tekstu.

Na prośbę Wydawnictwa o przedstawienie nieprzetworzonych wyników badań wykorzystanych w publikowanym tekście autor zobowiązany jest zapewnić dostęp do danych.

W przypadku tekstów wieloautorskich autor zgłaszający publikację zobowiązany jest do określenia wkładu poszczególnych autorów wraz z podaniem afiliacji oraz informacji wskazujących, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp.

Jeśli autor odkryje znaczące błędy występujące w publikacji, zobowiązany jest powiadomić Wydawnictwo w celu ich skorygowania przy kolejnych wydaniach.

 

Zasady dotyczące członków redakcji
Wydawnictwo Werset stosuje zasady fair play. Płeć, rasa, pochodzenie, obywatelstwo, wyznanie czy przekonania polityczne autorów nie mają wpływu na ocenę i opracowanie tekstów. Materiały są weryfikowane wyłącznie pod względem merytorycznym.

W przypadku publikacji zbiorowych redaktor naukowy decyduje o tym, które materiały zostaną opublikowane. Przy weryfikacji tekstów redaktor bierze pod uwagę wartość naukową pracy, przejrzystość wywodu i oryginalność ujęcia problemu.

Redaktor dba o rzetelność naukową publikowanych prac. W celu poprawy jakości publikacji może wprowadzać zmiany i nanosić poprawki. W przypadku podejrzeń o stosowanie przez autora nieuczciwych praktyk redaktor może podjąć decyzję o usunięciu tekstu z publikacji.

Członków zespołu redakcyjnego obowiązuje zasada poufności. Są zobligowani do nieujawniania osobom nieupoważnionym żadnych informacji na temat zgłaszanych do publikacji prac.

 

Zasady dotyczące recenzentów
Recenzent działa na zlecenie Wydawnictwa Werset i ma wpływ na decyzje podejmowane przez Wydawnictwo.

Recenzent w porozumieniu z autorem i zespołem redakcyjnym może wpływać na ostateczny kształt publikacji.

Recenzent zobowiązany jest dostarczyć recenzję w ustalonym terminie. Jeśli dotrzymanie ustalonego terminu jest z jakichś powodów niemożliwe, recenzent powinien niezwłocznie poinformować o tym Wydawnictwo.

Recenzja powinna mieć charakter obiektywny i merytoryczny. Personalna krytyka autora recenzowanej pracy jest nieakceptowalna. Wszelkie spostrzeżenia i uwagi recenzent powinien odpowiednio uargumentować.

Jeśli zachodzi taka potrzeba, recenzent powinien wskazać inne prace związane z tematyką tekstu, które nie zostały ujęte przez autora. Wszelkie wychwycone podobieństwa recenzowanego tekstu do innych prac recenzent powinien zgłosić Wydawnictwu.

Recenzent nie może wykorzystywać recenzowanej pracy do własnych potrzeb. Wydawnictwo Werset dokłada wszelkich starań, by pomiędzy recenzentem i autorem nie występował konflikt interesów.

Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznaczną opinią o dopuszczeniu pracy do publikacji, dopuszczeniu pracy do publikacji pod warunkiem dokonania określonych zmian bądź o odrzuceniu pracy.

W celu utrzymania najwyższych standardów procesu wydawniczego Wydawnictwo Werset w swojej działalności przyjęło i stosuje zasady etyczne, które mają na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym i są zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej COPE (Committee on Publication Ethics).

 

 Polityka wydawnicza
Każda publikacja dostarczona do Wydawnictwa Werset jest weryfikowana pod względem zgodności z przyjętymi zasadami etyki wydawniczej. Przy wstępnej weryfikacji korzystamy z programów antyplagiatowych (Rapidus, Plag.pl).

Do publikacji przyjmowane są teksty, które spełniają standardy dotyczące wartości naukowej, rzetelności, oryginalności, przejrzystości wywodu oraz przeszły pozytywnie procedurę recenzji.

Wydawnictwo przeciwdziała konfliktom interesów autorów, recenzentów i członków redakcji. Stosowane procedury zapewniają wysoką jakość merytoryczną i edytorską publikowanych tekstów.

Wydawnictwo stosuje zasady przeciwdziałania praktykom określanym jako ghostwriting i guest authorship. Każdy tekst jest weryfikowany w celu zapobiegania plagiatowi, nadużyciom i publikacji fałszywych danych, a wszelkie przejawy nierzetelności naukowej i łamania zasad etyki wydawniczej są dokumentowane i zgłaszane instytucji macierzystej autora.

Wydawnictwo Werset zobowiązuje się do poszanowania praw autorów, przede wszystkim respektowania prawa do autorstwa oraz decydowania o sposobie oznaczenia autorstwa. Wydawnictwo dba także o renomę i dobre imię autorów oraz przyjętych do publikacji tekstów.

Wydawnictwo Werset zapewnia poufność i bezpieczeństwo danych osobowych.

 

Zasady dotyczące autorów
Do publikacji w Wydawnictwie Werset autor może zgłosić wyłącznie własny, oryginalny tekst. Fragmenty publikacji lub badania innych autorów powinny być wyraźnie oznaczone jako cytat. Autor zobowiązany jest wymienić w bibliografii załącznikowej wszystkie publikacje, które zostały wykorzystane przy tworzeniu tekstu.

Na prośbę Wydawnictwa o przedstawienie nieprzetworzonych wyników badań wykorzystanych w publikowanym tekście autor zobowiązany jest zapewnić dostęp do danych.

W przypadku tekstów wieloautorskich autor zgłaszający publikację zobowiązany jest do określenia wkładu poszczególnych autorów wraz z podaniem afiliacji oraz informacji wskazujących, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp.

Jeśli autor odkryje znaczące błędy występujące w publikacji, zobowiązany jest powiadomić Wydawnictwo w celu ich skorygowania przy kolejnych wydaniach.

 

Zasady dotyczące członków redakcji
Wydawnictwo Werset stosuje zasady fair play. Płeć, rasa, pochodzenie, obywatelstwo, wyznanie czy przekonania polityczne autorów nie mają wpływu na ocenę i opracowanie tekstów. Materiały są weryfikowane wyłącznie pod względem merytorycznym.

W przypadku publikacji zbiorowych redaktor naukowy decyduje o tym, które materiały zostaną opublikowane. Przy weryfikacji tekstów redaktor bierze pod uwagę wartość naukową pracy, przejrzystość wywodu i oryginalność ujęcia problemu.

Redaktor dba o rzetelność naukową publikowanych prac. W celu poprawy jakości publikacji może wprowadzać zmiany i nanosić poprawki. W przypadku podejrzeń o stosowanie przez autora nieuczciwych praktyk redaktor może podjąć decyzję o usunięciu tekstu z publikacji.

Członków zespołu redakcyjnego obowiązuje zasada poufności. Są zobligowani do nieujawniania osobom nieupoważnionym żadnych informacji na temat zgłaszanych do publikacji prac.

 

Zasady dotyczące recenzentów
Recenzent działa na zlecenie Wydawnictwa Werset i ma wpływ na decyzje podejmowane przez Wydawnictwo.

Recenzent w porozumieniu z autorem i zespołem redakcyjnym może wpływać na ostateczny kształt publikacji.

Recenzent zobowiązany jest dostarczyć recenzję w ustalonym terminie. Jeśli dotrzymanie ustalonego terminu jest z jakichś powodów niemożliwe, recenzent powinien niezwłocznie poinformować o tym Wydawnictwo.

Recenzja powinna mieć charakter obiektywny i merytoryczny. Personalna krytyka autora recenzowanej pracy jest nieakceptowalna. Wszelkie spostrzeżenia i uwagi recenzent powinien odpowiednio uargumentować.

Jeśli zachodzi taka potrzeba, recenzent powinien wskazać inne prace związane z tematyką tekstu, które nie zostały ujęte przez autora. Wszelkie wychwycone podobieństwa recenzowanego tekstu do innych prac recenzent powinien zgłosić Wydawnictwu.

Recenzent nie może wykorzystywać recenzowanej pracy do własnych potrzeb. Wydawnictwo Werset dokłada wszelkich starań, by pomiędzy recenzentem i autorem nie występował konflikt interesów.

Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznaczną opinią o dopuszczeniu pracy do publikacji, dopuszczeniu pracy do publikacji pod warunkiem dokonania określonych zmian bądź o odrzuceniu pracy.