Procedura recenzji

Procedura recenzji

1. Wszystkie teksty naukowe zgłaszane do publikacji w Wydawnictwie Werset poddawane są wstępnej ocenie wydawniczej.

2. W dalszej kolejności do oceny tekstu naukowego przyjętego do Wydawnictwa powołuje się niezależnych recenzentów – ekspertów w dziedzinie, której dotyczy publikacja (co najmniej jednego). Wydawnictwo Werset dokłada wszelkich starań, by powoływani recenzenci nie byli zatrudnieni w placówce, z którą związany jest autor tekstu, nie pozostawali z nim w konflikcie interesów, w zależności służbowej ani w bliskich stosunkach osobistych czy rodzinnych.

3. Recenzentem publikacji naukowej może być samodzielny pracownik nauki. W przypadku, gdy w danej dziedzinie brak specjalistów ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora, Wydawnictwo może zamówić recenzję u osoby posiadającej stopień doktora.

4. Ocenie przez recenzentów podlegają wszystkie elementy warsztatu naukowego. Recenzja zawiera ocenę trafności doboru i sposobu ujęcia tematu, zastosowanej metodologii, poziomu merytorycznego i językowego publikacji oraz jej miejsca na tle innych prac z danej dyscypliny i oryginalności na rynku wydawniczym. Recenzent wskazuje ewentualne nieprawidłowości merytoryczne i usterki językowe oraz proponuje zmiany, które mogą przyczynić się do podniesienia poziomu merytorycznego i językowego pracy oraz do zwiększenia atrakcyjności publikacji dla odbiorcy.

5. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem:
– o dopuszczeniu publikacji do druku,
– o dopuszczeniu publikacji do druku pod warunkiem wprowadzenia określonych zmian,
– o odrzuceniu pracy.

6. Warunkiem opublikowania tekstu naukowego w Wydawnictwie Werset jest pozytywna opinia wyrażona przez recenzenta.

7. W przypadku gdy recenzent stwierdza konieczność dokonania w tekście zmian lub jego uzupełnienia, Wydawnictwo przekazuje autorowi uwagi wynikające z recenzji i wskazuje termin, w którym autor powinien się do nich odnieść. Do opracowania redakcyjnego może trafić wyłącznie tekst poprawiony przez autora i ponownie zaakceptowany przez recenzenta.
Oryginały recenzji przechowywane są w siedzibie Wydawnictwa Werset.