Wpływ przekształceń własnościowych szpitali…

25,00 35,00 

Joanna Aleksandra Kowalik

Tytuł: Wpływ przekształceń własnościowych szpitali na ich efektywność ekonomiczno-techniczną
Autor: Joanna Aleksandra Kowalik

Narastające zadłużenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdro­wot­nej (SPZOZ) oraz ograniczone środki na finansowanie potrzeb zdrowotnych wymuszały podejmowanie prób reformowania systemu ochrony zdrowia. Stwo­rzenie w warunkach gospodarki wolnorynkowej efektywnego systemu, który zaspokoi w optymalnym zakresie potrzeby zdrowotne społeczeństwa, to zadanie bardzo trudne. Koniecznością więc stało się wprowadzanie rozwiązań mających na celu umożliwienie podmiotom leczniczym zredukowania ich zadłużenia, a następnie efektywnego funkcjonowania w warunkach ograniczonej puli środków finansowych. […] Badania przeprowadzone na potrzeby niniejszej pracy zostały zawężone do stacjonarnych podmiotów leczniczych (szpitali).