Kapitał społeczny i rozwój lokalny. Analiza ilościowa

40,00 45,00 

małgorzata zakrzewska

Tytuł: Kapitał społeczny i rozwój lokalny. Analiza ilościowa
Autor: Małgorzata Zakrzewska

Przedmiotem monografii jest analiza kapitału społecznego jako czynnika rozwoju lokalnego w powiatach ziemskich województwa zachodniopomorskiego, a głównym celem przeprowadzonych badań empirycznych było zbadanie związku między poziomem kapitału społecznego i rozwojem gospodarczym w tych powiatach w latach 2014–2018. Problematyka ta jest ważka z punktu widzenia zarówno znaczenia kapitału społecznego dla regionów oraz społeczności lokalnych, jak i kreowania rozwoju społeczno-gospodarczego przez władze samorządowe. Należy podkreślić, że podjęta tematyka ma swoje merytoryczne uzasadnienie w ewolucji poglądów dotyczących czynników rozwoju gospodarczego, od klasycznego kapitału, pracy i kapitału finansowego do badanego przez Autorkę kapitału społecznego. […] Monografia stanowi rzetelne studium dotyczące związku kapitału społecznego i rozwoju gospodarczego posiadające wartość poznawczą. Autorka wykazała się zarówno wiedzą teoretyczną, jak i praktyczną w badaniu zjawisk ekonomicznych, a także kreatywnym wykorzystaniem różnorodnych metod statystycznych.

dr hab. Marek Dylewski, UWSB Merito, fragment recenzji

Spis treści

WSTĘP / 9

CZĘŚĆ PIERWSZA. Teoretyczne aspekty kapitału społecznego i rozwoju lokalnego / 15
1. Definicja kapitału społecznego / 17
2. Wartość ekonomiczna kapitału społecznego / 21
3. Pomiar kapitału społecznego / 23
4. Kapitał społeczny w teorii rozwoju lokalnego / 27

CZĘŚĆ DRUGA. Kapitał społeczny i rozwój lokalny w badaniach ilościowych / 37
1. Metodyka badań i dobór zmiennych diagnostycznych / 39
2. Analiza poziomu kapitału społecznego w powiatach ziemskich województwa zachodniopomorskiego w latach 2004–2018 / 47
3. Analiza poziomu rozwoju gospodarczego w powiatach ziemskich województwa zachodniopomorskiego w latach 2004–2018 / 69
4. Analiza syntetycznych wskaźników kapitału społecznego i poziomu rozwoju gospodarczego w powiatach ziemskich województwa zachodniopomorskiego w latach 2004–2018 / 95

Zakończenie / 105

Spis rysunków / 110

Spis tabel / 111

Załączniki / 115

Bibliografia / 149