Andrzej Przegaliński

Dr hab. Andrzej Przegaliński

Dr hab. Andrzej Przegaliński, Urodzony w 1975 roku. Historyk, adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Zainteresowania badawcze: dzieje ziemiaństwa w postyczniowym pięćdziesięcioleciu, regionalistyka oraz historia szkolnictwa na przełomie XIX i XX wieku.
Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych dotyczących wymienionej wyżej problematyki oraz monografii: „Społeczna działalność ziemiaństwa lubelskiego w latach 1864-1914”, „Wokół dworu i parku. Studia z duchowej i materialnej kultury ziemiaństwa lubelskiego”, „Dwór ziemiański na Lubelszczyźnie w epoce przemian gospodarczych i społecznych”.