Wokół dworu i parku

20,00 28,00 

Andrzej Przegaliński

Autor: Andrzej Przegaliński
Tytuł: Wokół dworu i parku. Studia z duchowej i materialnej kultury ziemiaństwa lubelskiego po powstaniu styczniowym

Wokół dworu i parku. Studia z duchowej i materialnej kultury ziemiaństwa lubelskiego po powstaniu styczniowym

Jest to już druga książka autora poświęcona dziejom ziemiaństwa lubelskiego i podobnie jak pierwsza pt. Społeczna działalność ziemiaństwa lubelskiego w latach 1864–1914 (Lublin 2009), jest to dzieło w pełni udane. Złożyły się na nie cztery obszerne studia, z których dwa zostały już opublikowane w materiałach pokonferencyjnych, a dwa ukazują się po raz pierwszy. Uzupełniają się wzajemnie i tworzą harmonijną całość, przedstawiając dzień codzienny i odświętny dworu ziemiańskiego, opisują rezydencje ziemiańskie […], informują o zainteresowaniach i pasjach kulturalnych i artystycznych nieobcych niektórym przedstawicielom tej warstwy oraz kreślą kronikę obejmującą pięć lat życia jednego z nich – Stanisława Wołk-Łaniewskiego.

prof. dr hab. Wiesław Śladkowski

Spis treści

Zamiast wstępu / 7

Dzień codzienny i odświętny lubelskiego dworu ziemiańskiego po powstaniu styczniowym / 9

Pięć lat z życia ziemianina w świetle zapisków Stanisława Wołk-Łaniewskiego (1877–1881) / 39

Zainteresowania oraz pasje kulturalne i artystyczne lubelskiego ziemiaństwa. Przyczynek do dziejów warstwy po powstaniu styczniowym / 69

Rezydencje ziemiańskie – dwory, parki, ogrody / 105

Fotografie / 145

Indeks osób / 157