Zarys dziejów gospodarczych Lubelszczyzny

20,00 25,00 

Andrzej Przegaliński

Autor: Andrzej Przegaliński
Tytuł: Zarys dziejów gospodarczych Lubelszczyzny w dobie Księstwa Warszawskiego

Zarys dziejów gospodarczych Lubelszczyzny w dobie Księstwa Warszawskiego

Niniejsze opracowanie stanowi próbę opisu dziejów gospodarczych Lubelszczyzny w epoce dla ziem polskich szczególnej – pełnej nadziei i wiary w lepsze jutro, kiedy to z popiołów rozbiorowych odrodziła się namiastka polskiej państwowości pod postacią Księstwa Warszawskiego. Zawarte w niewielkiej książce rozważania ulokowane są w szerszej panoramie dziejowej, która, przy uwzględnieniu dziejów tego państwa i roztoczonego nad nim protektoratu napoleońskiego, jest tłem dla narracji.

Zamierzeniem autora było stworzenie zarysu ówczesnej historii gospodarczej Lubelszczyzny postrzeganej przez pryzmat rolnictwa, przemysłu, rzemiosła i handlu. Wykład o układzie chronologiczno-problemowym ma charakter syntetyczny. Rozpatrywane przeze mnie zagadnienia nie wymagały bowiem szerokich studiów analitycznych i można je było doprowadzić do uogólnień na podstawie stanu badań oraz narosłej przez lata bogatej literatury przedmiotu, której wykaz zawarłem w bibliografii załącznikowej.

Przedstawione poniżej rozważania, dla przejrzystości wywodu i ułatwienia lektury, zostały zawarte w dwóch rozdziałach, które zamknąłem klamrą WprowadzeniaZakończenia. Zarysowany poniżej obraz może również stanowić punkt wyjścia dla badaczy zajmujących się problematyką społeczno-gospodarczą ziem polskich w pierwszych dekadach XIX stulecia.

(Andrzej Przegaliński, fragment Wstępu).

 

 

Zarys dziejów gospodarczych Lubelszczyzny w dobie Księstwa Warszawskiego

Spis treści

Wstęp / 7
Wprowadzenie / 11
rozdział I
Wieś i dwór / 25
rozdział II
Miasta i miasteczka / 45
Zakończenie / 99
Bibliografia / 103
Spis ilustracji / 114
Indeks osób / 116
Indeks miejscowości / 122
Summary / 125