Prawo rzymskie. Artykuły wybrane

40,00 50,00 

Marek Kuryłowicz

Tytuł: Prawo rzymskie. Artykuły wybrane w 50-lecie doktoratu.
Autor: Marek Kuryłowicz
Objętość 388 stron

Zbiór artykułów prof. dra hab. Marka Kuryłowicza. W książce znalazły się artykuły mniej znane lub trudniej dostępne opublikowane wcześniej w różnorakich czasopismach, wydawnictwach zbiorowych, okolicznościowych księgach jubileu­szowych i pamiątkowych lub materiałach pokonferencyjnych.

„Gdybym miał wskazać ulubione działy prawa rzymskiego (co nie zawsze przekłada się na liczby odnośnych publikacji), byłyby to prawo rodzinne i prawo spadkowe, obydwa w ujęciu dogmatycznym. Ostatnio dołączyło rzymskie prawo pogrzebowe (z tekstami epigraficznymi). Jeżeli natomiast miałbym określić myśl przewodnią moich badań nad prawem rzymskim, byłaby nią „prawo i obyczaje”, jak to zostało już zasygnalizowane zaczerpniętym od Horacego tytułem: Quid leges sine moribus w książce Studia nad prawem rzymskim, dedykowane profesorowi Markowi Kuryłowiczowi, w 65. rocznicę urodzin oraz 40-lecie pracy naukowej (Lublin 2009). Ta sama myśl towarzyszy mi również dzisiaj, w 50-lecie doktoratu.”

Prof. dr hab. Marek Kuryłowicz

Spis treści

Wprowadzenie 9

Wokół zagadnień nauczania prawa rzymskiego / 17
Servus aleator / 23
Odpowiedzialność „nieletnich” za czyny bezprawne w prawie rzymskim / 33
Prawo rzymskie i główne problemy komparatystyki prawa / 43
Przestępstwa spekulacji contra annonam w prawie rzymskim / 57
Historyczne początki notariatu europejskiego / 69
Prawo rzymskie w studiach i koncepcjach akademickich Jana Zamoyskiego / 81
Etyka i prawo w sentencjach rzymskich jurystów / 99
Marcus Tullius Cicero o rzymskiej adopcji / 111
Czterysta lat dyskusji nad autorstwem De senatu romano Jana Zamoyskiego / 123
Romanistyka prawnicza / 141
Nadzór magistratur rzymskich nad porządkiem publicznym / 153
Sacerdotes iustitiae / 161
Libri terribiles. Z historii rzymskiego prawa karnego / 175
Vicesima hereditatum. Z historii podatku od spadków / 183
Prawo osobowe / 191
De publicis iudiciis. Instytucje justyniańskie o postępowaniach sądowych publicznych / 203
Wokół istoty małżeństwa rzymskiego / 215
Alterum non laedere i uniwersalność rzymskich zasad prawa / 227
Wybrane aspekty samobójstw w państwie i prawie rzymskim / 239
Prawo talionu / 251
Legatum per vindicationem. Z historii zapisu windykacyjnego / 265
Prawo rzymskie a nowe tendencje we współczesnym prawie rodzinnym. (Małżeństwo – związki partnerskie – adopcja) / 279
Starożytne tablice prawa / 287
„Prawo rzymskie przestało istnieć”. Etyczne i symboliczne aspekty prawa rzymskiego / 301
Prawo spadkowe w systematyce rzymskiego prawa prywatnego / 313
Prawne aspekty prostytucji w państwie rzymskim / 325
Ex iniuria ius non oritur (Szkic do dziejów zasady) / 337
Człowiek i kamień / 353
Rzymscy niewolnicy w Krakowie / 363

Wykaz skrótów / 373
Wykaz publikacji 1969–2022 / 377