Elżbieta Gajewska

Dr hab. Elżbieta Gajewska

Dr hab. Elżbieta Gajewska – adiunkt w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Pedago­gicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Główne zainteresowania badaw­cze to szeroko traktowane języki specjalistyczne (ich lingwistyczny opis, nauczanie oraz tłumaczenie), jak również przemiany zachodzące w komunikacji i glottodydaktyce pod wpływem nowych technologii. Oprócz działalności naukowej i tłumaczeniowej, zajmuje się współpracą ze środowiskiem nauczycielskim poprzez udział w projektach krajowych oraz międzynarodowych, jak również prowadzeniem szkoleń.