Trudne sąsiedztwa. Polska – Ukraina a Rosja i Niemcy, tom 4

40,00 80,00 

Janusz Zajączkowski

Autor: Janusz Zajączkowski
Tytuł: Trudne sąsiedztwa. Polska i Ukraina a Rosja i Niemcy. Tom 4

W czwartym tomie pracy Trudne sąsiedztwa. Polska i Ukraina a Rosja i Niemcy omawiam wydarzenia po zakończeniu drugiej wojny światowej. Jest to czas dramatyczny, obejmuje bowiem okres zniewolenia Polski przez ZSRR w następstwie porozumień jałtańskich i poczdamskich, w których zachodnie mocarstwa nie uwzględniły interesów sojuszników znad Wisły, odbierając im tym samym prawo do podmiotowości i decydowania o sobie. Oddawana do rąk Czytelnika książka obejmuje okres terroru sowieckiego do śmierci Stalina i późniejsze zmagania Polaków z reżimem komunistycznym, aż do powstania Solidarności,
pontyfikatu Jana Pawła II i prezydentury Ronalda Reagana. To wówczas nastąpiło ostateczne załamanie się struktur ZSRR. Również Ukraińcy walczyli w tym czasie z czerwonym terrorem, by wreszcie doczekać się własnego niepodległego państwa. Opisane zostały tu także przemiany w Polsce i na Ukrainie, relacje tych krajów z NATO i Unią Europejską oraz wzajemne stosunki państwowe, kościelne i społeczne. Niniejszy tom kończy się w przededniu tragicznej katastrofy Tu-154M […].

 

Spis treści

Uwagi wstępne / 5

Rozdział I
Wzmacnianie sowieckiej władzy w Polsce (1945–1947) / 7
Przygotowania do utworzenia marionetkowego Rządu Jedności Narodowej w Polsce. Terror NKWD / 7
Nowa faza rozmów polsko-ukraińskich / 16
Powstanie Grupy Inicjatywnej na rzecz reunifikacji Kościoła greckokatolickiego z Cerkwią prawosławną / 20
Rzeź mieszkańców Wierzchowin / 21
Moskiewskie rozmowy o utworzeniu Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej w Polsce. Proces szesnastu / 23
Umowa o Prowizorycznym Rządzie Polskim.
Reakcja polskiego rządu, prezydenta i Polonii / 28
Rząd USRR a Grupa Inicjatywna Cerkwi unickiej. Kraj wobec porozumienia moskiewskiego / 33
Nowa taktyka władz sowieckich w Polsce. Uznanie rządu warszawskiego przez Wielką Brytanię i USA / 37
Protesty ambasadorów Raczyńskiego i Ciechanowskiego / 39
Amnestia i apele o wyście z lasu. Poglądy Jana Rzepeckiego na sytuację w Polsce / 40
Poczdam / 44
Delegatura Sił Zbrojnych o powstaniu warszawskim. Rozwiązanie Delegatury i RJN / 46
Przerwanie rozmów polsko-ukraińskich. Zmiana taktyki władz polskich wobec Ukraińców / 47
Polityka sowiecka wobec Ukraińców w Polsce i ČSR / 49
Wzmożenie przymusowego wysiedlania Ukraińców z Polski / 50
Ukraińcy na Podlasiu i lokalne stosunki pomiędzy UPA i WiN / 50
Działania przesiedleńcze wojska polskiego i ukraińska kontrakcja / 53
Represje wobec Cerkwi unickiej w Polsce i pomoc ze strony polskiego Kościoła / 55
Akcja wysiedleńcza oraz relacje między UPA i AK na Łemkowszczyźnie.
Prowokacje NKWD / 56
Porozumienie między UPA i WiN na Podlasiu. Ukraińska propaganda / 57
Zabiegi Ukraińców o pozyskanie Polaków. Działalność UPA i kontrakcje WP / 61
UPA na Ukrainie Zachodniej. Wielka Blokada i represje wobec Ukraińców / 64
Walka Sowietów z Kościołem unickim na Ukrainie Zachodniej i Rusi Zakarpackiej / 66
Represje wobec Jozafata Kocyłowśkiego. Encyklika Piusa XII na 350-lecie unii brzeskiej / 69
Nasilenie akcji wysiedleńczej oraz działań wojennych przeciwko Ukraińcom. Działalność UPA w Polsce / 70
Epilog rzezi wierzchowińskiej / 72
„Synod zjednoczeniowy” we Lwowie / 73
Nowe przesłanki porozumienia polsko-ukraińskiego. Stosunki UPA–WiN w terenie / 77
Apel ukraińskiego podziemia „Do Całego Kulturalnego Świata” / 81
Akcje UPA przeciwko LWP w kwietniu i maju 1946 r. Walki z Sowietami / 84
Aresztowanie i deportacja Jozafata Kocyłowśkiego oraz jego współpracowników / 86
Ukraińskie oświadczenie o procesie wierzchowińskim i terrorze reżimu Bieruta / 87
Narada polskiego i ukraińskiego podziemia. Wspólny atak na Hrubieszów / 89
Reżimowe referendum. Poglądy na kwestię ukraińską w polskich kołach niezależnych / 92
Intensyfikacja walki reżimu z polskim i ukraińskim podziemiem. Dalsze kontakty UPA i WiN / 94
Przesiedlanie Polaków i Ukraińców. UPA i WiN wobec konfidentów. Akcja UPA na Waręż / 96
Stalinowskie akcje wyniszczania narodów. Głód na Ukrainie. Proces metropolity Slipego / 98
Działania UPA na pograniczu Polski i USRR. Walki na sowieckiej Ukrainie / 100
Zmiana taktyki bojowej UPA. Pomoc prymasa Hlonda dla Kościoła greckokatolickiego w Polsce / 102
Wybory do Sejmu 1947 r. / 104
Akcje LWP przeciwko UPA. Raporty UPA o sytuacji na terenach jej działalności / 105
Propaganda UPA a porozumienie z Polakami. Wikariusze generalni dla unitów / 112
Bilans wysiedleń Ukraińców. Ocena polskiego ruchu niepodległościowego przez „Prirwę” / 113
Sytuacja Ukraińców i UPA w przeddzień akcji „Wisła” / 116

Rozdział II
akcja „wisła”. walki polskiego i ukraińskiego podziemia / 125
Przygotowania do akcji „Wisła”. Raporty władz polskich / 125
Śmierć Karola Świerczewskiego / 127
Antyukraińska propaganda i przygotowania do akcji represyjnej wobec Ukraińców / 129
Bilans walk z UPA przed akcją „Wisła”. Propagandowe przygotowania do wysiedleń / 133
Decyzje i instrukcje wykonawcze do akcji „Wisła” / 142
Sytuacja społeczno-polityczna i wojskowa na obszarze operacyjnym GO „Wisła” / 149
Rzeczywiste warunki wysiedlania. Raporty i relacje / 154
Zaostrzenie kursu wobec Ukraińców. Obóz w Jaworznie / 161
Raporty wojskowe o działaniach przeciwko oddziałom UPA / 164
Ludność polska na terenach objętych akcją „Wisła”. Uświadamianie wysiedleńców / 167
Stosunek żołnierzy do ludności. Działalność UB wśród przesiedleńców / 168
Problem rodzin mieszanych. Zakończenie pierwszego etapu akcji „Wisła” i planowanie drugiego / 171
Montowanie siatki zwiadowczej wśród przesiedleńców. Wyroki sądów wojskowych / 173
„Projekt ostatecznego uporządkowania strefy przygranicznej południowej i wschodniej” / 175
Rozkazy dotyczące akcji „Wisła” po rozwiązaniu GO „Wisła”. Sytuacja na terenie jej działalności / 178
Problemy związane z rozszerzeniem akcji „Wisła” na zachód i północ / 180
Całkowite wysiedlenie Ukraińców z terenów objętych akcją „Wisła” / 186
Rozkaz 009 i sprawozdanie dowództwa Okręgu Lublin o sytuacji na terenie akcji „Wisła” / 188
Referat Stefana Mossora o walkach GO „Wisła” z UPA / 193
Rozwiązanie GO „Wisła”. Bilans działań i wnioski co do dalszego postępowania / 195
Analiza działalności GO „Wisła” / 201
Dyrektywy MBP dotyczące osiedlania Ukraińców. Sprawozdanie Mikołaja Bundy i Zygmunta Jankuna / 206
Nierealność wymagań osiedleńczych MBP i MZO oraz ich konsekwencje / 212
Sytuacja materialna przesiedlonych Ukraińców. Modyfikacja stanowiska MZO / 215
Bilans ofiar akcji „Wisła”. Główni wykonawcy i ich losy po zakończeniu operacji / 217
Śmierć Jarosława Starucha i jego towarzyszy. Likwidacja Kościoła greckokatolickiego / 222
Utworzenie upowskich oddziałów pozorowanych do walki z banderowskim podziemiem / 226
Ostatnie działania UPA w Polsce. Sytuacja przesiedlonych Ukraińców / 228
Władze wobec przesiedlonych Ukraińców. Posługa duszpasterska księży unickich / 230
Przebicie się oddziałów UPA na Zachód i do Prus Wschodnich. Agenci bezpieki w UPA / 231
Walki UPA na Ukrainie. Likwidacja legalnej i podziemnej opozycji w Polsce / 233
Walka o przetrwanie ostatnich oddziałów polskiego i ukraińskiego podziemia zbrojnego / 235
Polityka władz wobec przesiedlonych Ukraińców / 238
Dalsza działalność UPA w USRR. Zabójstwo Hawryjiła Kostelnyka / 239
Likwidacja Cerkwi greckokatolickiej w Czechosłowacji i Rumunii / 243
Ostatnie walki polskiego i ukraińskiego podziemia / 245
Sowiecka polityka rolna na Ukrainie. Ataki Moskwy na ukraiński patriotyzm / 247
Resztki antysowieckiego oporu zbrojnego w Polsce i na Ukrainie. Terror na ziemiach polskich / 248
Ostatnie walki UPA w Rumunii i USRR. Śmierć Romana Szuchewycza. Likwidacja obozu w Jaworznie / 250

Rozdział III
odwilż w polsce i na ukrainie po śmierci stalina. rządy gomułki / 253
Śmierć Stalina. Wzmożone represje w Polsce. Ukraińcy a uchwała BP PZPR z kwietnia 1952 r. / 253
Sytuacja polityczna w ZSRR po śmierci Stalina i jej wpływ na Ukrainę / 257
Układ Warszawski. Referat Chruszczowa na XX Zjeździe KPZR. Śmierć Bieruta / 258
Sytuacja Ukraińców w Polsce po VI Plenum PZPR / 259
Powstanie poznańskie. VIII Plenum KC PZPR i powrót Gomułki do władzy / 260
Echa polskiego Października i rewolucji węgierskiej na Ukrainie / 261
Próby legalizacji Kościoła greckokatolickiego w Polsce / 262
Odwrót Gomułki od demokratyzacji życia w Polsce. Wybory do Sejmu z 20 stycznia 1957 r. / 263
Odwilż na Ukrainie. Polityka władz wobec grekokatolików / 265
Likwidacja „Po Prostu”. Sprawa powrotu Ukraińców na dawne ziemie / 266
Ukraińskie szkolnictwo i kultura w Polsce po 1956 r. Sytuacja Kościoła unickiego / 269
Koniec odwilży na Ukrainie. Atak Chruszczowa na religię. Rusyfikacja / 271
Zmiana struktury klasy robotniczej na Ukrainie. Powrót sowieckiego terroru / 273
Sytuacja ukraińskiej emigracji politycznej na Zachodzie / 277
Pogarszanie się sytuacji politycznej w USRR i PRL. Biskupi polscy a Kościół unicki / 278
Stanowisko Watykanu wobec Kościoła greckokatolickiego. Uwolnienie metropolity Slipego / 280
Wzmożenie rusyfikacji i walki z religią na Ukrainie / 282
Upadek Chruszczowa i jego skutki na Ukrainie. Początek ery Szełesta / 285
Iwan Dziuba. Ferment w społeczeństwach Ukrainy i Polski. Represyjne reakcje władz / 286
Burzliwy rok 1968. Konfrontacja partii z inteligencją i młodzieżą USRR i PRL / 289
Praska wiosna i jej reperkusje w obozie moskiewskim. Interwencja zbrojna Sowietów w Czechosłowacji / 291
Walka Breżniewa z Cerkwią. Rosyjska Cerkiew wobec ukrainizacji / 293
Sytuacja grekokatolików pod rządami Breżniewa. Metropolita Slipyj a polityka wschodnia Watykanu / 294
Los innych wspólnot wyznaniowych w USRR. Położenie Kościoła unickiego w Polsce / 297
Krwawe wypadki na Wybrzeżu w grudniu 1970 r. Upadek Gomułki / 299

rozdział IV
Lata 1970–1980 / 301
Reżim Gierka i sytuacja Ukraińców. Wzmożona rusyfikacja w USRR / 301
Polityczne credo Szełesta. Afera Dziuby / 304
Apoteoza Rosjan na XXIV Zjeździe KPZR. Atak na lwowską organizację partyjną / 307
Demonstracje w obronie kultury ukraińskiej. Kryzys społeczno-gospodarczy w USRR / 308
Partyjna indoktrynacja młodzieży w USRR. Wzmacnianie się ruchu dysydenckiego / 310
Reżimowe prowokacje i propaganda antydysydencka. Atak na Szełesta i jego upadek / 311
Nowy I sekretarz KPU Wołodymyr Szczerbyćkyj. Czystka w szeregach zwolenników Szełesta / 313
Zaostrzenie walki z ukraińskością. Kolejne ataki na Szełesta i jego książkę / 315
Kolejna faza walki z religią w USRR / 317
Represyjne działania KGB wobec dysydentów i ich oddźwięk na Zachodzie / 318
Działalność Szczerbyćkiego w świetle starań o względy w społeczeństwie ukraińskim / 319
Koniec prosperity Gierka. Ruch i paryska „Kultura” o polskiej polityce wschodniej / 321
Stanowisko emigracji wobec idei współpracy polsko-ukraińskiej. Procesy Ruchu / 322
Kryzys reżimu Gierka. Poprawki do konstytucji PRL. Rozruchy w Radomiu / 324
Asymilacyjna polityka reżimu Gierka wobec Ukraińców. Sytuacja Kościoła unickiego / 325
Rozłam w KOR-ze. KBWE. Powstanie i działalność Ukraińskiej Grupy Helsińskiej / 325
Breżniewowski projekt konstytucji ZSRR a kwestie narodowościowe / 328
Umiędzynarodowienie kwestii Kościoła greckokatolickiego w ZSRR / 329
Wybór Karola Wojtyły na papieża i jego stosunek do Kościoła greckokatolickiego / 330
Sowieckie reakcje na pontyfikat Jana Pawła II. Troska papieża o Kościół ukraiński / 332
Obchody 325-lecia unii perejasławskiej i 40-lecia zaboru Galicji Wschodniej w ZSRR / 335
„Deklaracja Rządów RP na Uchodźstwie i Wolnej Ukrainy”. Synod biskupów ukraińskich / 336
Żywotność Kościoła greckokatolickiego w USRR i odradzanie się tam polskości / 338
Opór wobec komunistów w Polsce. Powstanie KPN i strajki. Postulaty MKS w Gdańsku / 339
Podpisanie porozumień i powstanie NSZZ „Solidarność” / 341
Wolne związki zawodowe w USRR. Rezolucja kolejnego synodu ukraińskich biskupów / 342
Intensyfikacja walki z Kościołem greckokatolickim w USRR. Zamach na Jana Pawła II / 345
Zaostrzenie walki z Solidarnością. Stanowisko USA i ZSRR / 346
Solidarność a Ukraińcy. Ogólnokrajowy Zjazd NSZZ „Solidarność” / 348
Ukraiński Ruch Patriotyczny i strajki w USRR. Sowiecka propaganda. Głasnost / 351
Oddźwięk sytuacji w PRL na Ukrainie. Dalsze prześladowanie Kościoła unickiego / 354
„Polska – Ukraina” / 356

rozdział v
od stanu wojennego do niepodległości polski i ukrainy / 359
Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce / 359
Konspiracja w Polsce. Antykatolicka i antypapieska kampania propagandowa Sowietów / 360
Procesy polityczne stanu wojennego. Sytuacja Ukraińców. Próby złamania Solidarności / 363
Druga pielgrzymka papieża do Polski. Poprawa sytuacji Kościoła greckokatolickiego w PRL / 365
Poglądy nowego kierownictwa Kremla na kwestie narodowościowe / 366
Policyjne państwo Jaruzelskiego. Podziemna opozycja o stosunkach polsko-rosyjskich / 368
ChSWN, Pomost i Polonia Wolnego Świata o stosunkach z Ukrainą / 378
Możliwości oddziaływania idei Solidarności na wschodnich sąsiadów Polski / 382
Stosunek opozycyjnego podziemia w PRL do mniejszości narodowych / 383
Poglądy polskich niepodległościowców na przyszłą organizację Międzymorza / 384
Opinie polskiego podziemia o wschodniej granicy Polski / 386
Erozja komunizmu w PRL i ZSRR. „Kronika Kościoła katolickiego na Ukrainie” / 388
Śmierć kardynała Josyfa Slipego / 389
Sytuacja Ukraińców w ostatnich latach PRL-u. Kontrowersje wokół Łemków / 390
Początek rządów Gorbaczowa i sytuacja w USRR. Ukraiński ruch oporu / 392
Polskie i ukraińskie wypowiedzi w kontekście wspomnień o metropolicie Szeptyckim / 394
Poparcie papieża dla Kościoła unickiego i Reagana dla wolności Ukrainy / 395
Polityka reżimu Jaruzelskiego i kryzys PZPR. Katastrofa czarnobylska / 396
Dyskryminacja USRR przez Moskwę. Rusyfikacja i jej wpływ na strukturę ludności Ukrainy / 398
Sowiecka armia i szkolnictwo jako narzędzia rusyfikacji Ukraińców / 402
Literatura ukraińska lat osiemdziesiątych / 403
Reżim Gorbaczowa i patriarchat moskiewski wobec Kościoła greckokatolickiego / 404
Zawłaszczenie millennium chrztu Rusi przez Moskwę i stanowisko papieża / 406
Sytuacja Kościoła unickiego na Ukrainie według Josypa Tereli. Synod ukraińskich biskupów / 407
Rzymskie spotkania polskich i ukraińskich biskupów / 408
Trzecia pielgrzymka papieża do Polski. Walka o legalizację Cerkwi greckokatolickiej w USRR / 411
Wołodymyr Szczerbyćkyj a odnowa ukraińskiego życia narodowego / 412
Zabiegi o legalizację Cerkwi greckokatolickiej a polityka wyznaniowa Gorbaczowa / 413
Uroczystości milenijne / 415
Nowa fala represji w USRR. Wzmożona aktywność społeczna Ukraińców / 416
Millennium chrztu Rusi w Polsce. Taktyczne wybiegi RCP i Gorbaczowa przeciwko UCGK / 418
Próby pozyskania społeczeństwa przez Jaruzelskiego. Konsolidacja opozycji / 420
Fiasko rządowego referendum w Polsce. Strajki. Rozmowy w Magdalence / 422
Deklaracja UZH. Demonstracje we Lwowie. Przebudzenie narodowe Ukraińców / 423
Rząd Rakowskiego. Wzmocnienie pozycji Wałęsy. Decyzja KC PZPR o rozmowach z opozycją / 424
Zamordowanie księży Niedzielaka, Suchowolca i Zycha. Rosjanie a obrady Okrągłego Stołu / 425
Wybory do Sejmu i Senatu w Polsce oraz do Rady Najwyższej ZSRR na Ukrainie / 428
Nowe sowieckie prawo o wolności sumienia a walka o legalizację UCGK / 429
Wzmożona walka o prawa polityczne na Ukrainie. Powstanie Ruchu. Strajki / 431
Zjazd założycielski Ruchu. Dymisja Szerbyćkiego. Koncesje Moskwy dla Ukrainy / 432
Kontrowersje między Watykanem a patriarchatem moskiewskim co do legalizacji Kościoła greckokatolickiego / 434
Jaruzelski prezydentem, Mazowiecki premierem. Gruba kreska / 435
Rozpad bloku sowieckiego. Wizyta Gorbaczowa w Watykanie a sytuacja UCGK na Ukrainie / 438
Rozwój świadomości narodowej Ukraińców. Wybory do Rady Najwyższej Ukrainy / 441
Fiasko rozmów komisji katolicko-prawosławnej. Rozwiązanie PZPR i powstanie SdRP / 442
Zjednoczenie Niemiec. Gorbaczow a dezintegracja ZSRR. Nastroje wśród Polaków / 444
Zmiany na polskiej scenie politycznej / 445
Ukraińcy w Polsce w nowej rzeczywistości. Apele o pojednanie polsko-ukraińskie / 447
Partie polityczne na Ukrainie. Dalsze trudności w rejestracji UCGK / 450
Kontrowersje wokół statusu Ukrainy. Deklaracja RN USRR o suwerenności państwa / 451
Wzrost tendencji niepodległościowych w USRR. Sprzeciw wobec nowego związku republik / 453
Kreml i RCP wobec wydarzeń na Ukrainie. Nowa ustawa wyznaniowa w ZSRR a UCGK / 454
II Sesja RN USRR. Manifestacje antyrządowe i antyzwiązkowe. Ustąpienie Witalija Masoła / 456
Sołżenicyn o związku Ukrainy z Rosją. Ukraińskie artykuły polemiczne / 457
Sytuacja polityczna w USRR. Represje wobec Stepana Chmary. Umowa Rosja-Ukraina / 458
Sytuacja w Polsce. Rząd Krzysztofa Bieleckiego. Wypadki w republikach bałtyckich / 460
Ustanowienie hierarchii katolickiej na Ukrainie. Spór o katedrę unicką w Przemyślu / 461
Zadrażnienia z Kościołem greckokatolickim w Polsce. Antyukraińskie prowokacje / 463
Oficjalne i nieoficjalne kontakty polsko-ukraińskie. Referendum związkowe w USRR / 465
Dywersja ukraińskich Rosjan. Kwestia krymska. Leonid Krawczuk a nowy układ związkowy / 466
Rozwój sytuacji na Ukrainie. Strajki polityczne. Dalsza poprawa położenia UCGK / 468
Zmagania o nową umowę związkową w ZSRR. George Bush w Kijowie. Pucz w Moskwie / 469
Reperkusje puczu moskiewskiego na Ukrainie / 471
Posiedzenie Rady Najwyższej Ukrainy. Akt Niezależności Państwa / 473
Wnioski poselskie na rzecz UCGK w Polsce i zwrotu zawłaszczonego mienia ukraińskiego / 474
Sprzeciw Jelcyna wobec niepodległości Ukrainy. Komunikat rosyjsko-ukraiński / 476
Sejm i Senat RP wobec ogłoszenia niepodległości Ukrainy. Wybory w Polsce / 477
Problemy Ukrainy po ogłoszeniu niepodległości. Presja Rosji / 479
Referendum niepodległościowe i wybory prezydenckie na Ukrainie / 481

rozdział vi – od prezydentury leonida krawczuka do pomarańczowej rewolucji / 483

rozdział vii – sytuacja na ukrainie i w polsce w latach 2001–2004 / 565

rozdział viii – ukraina po pomarańczowej rewolucji.

rozdział ix
rządy platformy obywatelskiej do 70. rocznicy zbrodni
katyńskiej. janukowycz prezydentem / 699
Rząd PO-PSL. Exposé Donalda Tuska i jego wizyta w Wilnie / 699
Mieczysław Mokrzycki metropolitą lwowskim. Wizyta polskiej delegacji wojskowej na Ukrainie / 700
Piętnastolecie Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie. Wizyta Lecha Kaczyńskiego w Kijowie / 701
Stanowisko Donalda Tuska wobec tarczy antyrakietowej / 702
Wizyty Julii Tymoszenko w Brukseli i Radosława Sikorskiego w Kijowie. Problem dostaw gazu dla Ukrainy / 703
Wyjazd abp. Henryka Muszyńskiego do Rosji. 44. Konferencja Bezpieczeństwa w Monachium / 705
Wizyta Donalda Tuska w Moskwie. Minister spraw zagranicznych o stosunkach polsko-ukraińskich / 708
Ilham Älijew w Warszawie. II Forum Ukraina–UE. XII posiedzenie Rady ds. Współpracy UE–Ukraina / 710
Zabiegi Wiktora Juszczenki i Julii Tymoszenko o przystąpienie Ukrainy do NATO / 712
Wizyta Donalda Tuska w Kijowie i jego nowa polityka wschodnia / 713
Szczyt NATO w Bukareszcie i posiedzenie Rady NATO-Rosja / 716
Premiera filmu „Katyń” w Charkowie. Sejmowe exposé Radosława Sikorskiego / 719
Beatyfikacja Marty Wieckiej. Walka Wiktora Juszczenki z Julią Tymoszenko / 720
Powołanie Partnerstwa Wschodniego. Wizyta samorządowców z Ługańska w Polsce / 721
65. rocznica rzezi wołyńskiej. Wizyta Julii Tymoszenko w Warszawie. Agresja Rosji na Gruzję / 722
Szczyt konfliktu politycznego na Ukrainie / 733
Problemy z rozmieszczeniem tarczy antyrakietowej w Polsce. Stanowisko PO wobec Niemiec / 736
Wizyta Julii Tymoszenko w Moskwie / 740
70. rocznica burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Podlasiu / 741
Incydent z Lechem Kaczyńskim w czasie wizyty w Gruzji / 743
Zastrzeżenia Ukrainy wobec Partnerstwa Wschodniego i nowy kryzys gazowy / 745
45. Konferencja Bezpieczeństwa w Monachium / 753
Uroczystości w 65. rocznicę rzezi Polaków w Hucie Pieniackiej / 755
Sprawa Partnerstwa Wschodniego na posiedzeniu Rady Europejskiej w Brukseli. Szczyt NATO w Strasburgu / 758
Kongres EPP w Warszawie. Wizyta Julii Tymoszenko w Moskwie / 759
Rosyjskie operacje w Czeczenii. Szczyt UE w Pradze. 65. rocznica napadu UPA na Rumno / 761
Uroczystości dwudziestolecia częściowo wolnych wyborów w Polsce i homilia abp. Głodzia / 762
Spotkanie Tuska z Tymoszenko. Pomnik Solidarności w Berlinie. Odwołanie Czernomyrdina z Kijowa / 768
440. rocznica zawarcia unii lubelskiej / 769
Barack Obama w Moskwie. Wizyty Donalda Tuska i Joe Bidena w Kijowie / 773
List Dmitrija Miedwiediewa do Wiktora Juszczenki. Fundacja Aleksandra Kwaśniewskiego Amicus Europae / 777
Rajd „Europejskimi śladami Stepana Bandery” / 779
360. rocznica ugody zborowskiej. 70-lecie wybuchu drugiej wojny światowej / 781
Zmiana strategii budowy tarczy antyrakietowej przez USA. Widmo nowej wojny Gazpromu z Ukrainą / 796
Prawosławni mnisi z monasteru Nilskiego w Polsce. Afera hazardowa / 799
21. rocznica zamordowania ks. Jerzego Popiełuszki. Polsko-ukraiński uniwersytet w Lublinie / 800
Krakowska konferencja poświęcona Andrzejowi Szeptyckiemu. Wybory prezydenckie na Ukrainie / 802
Komentarze po wyborach prezydenckich na Ukrainie / 810
Nowa umowa Polski z Gazpromem. Konflikt wokół 70. rocznicy mordu katyńskiego / 816
Odwołana wizyta Hilariona w Warszawie. Początek prezydentury Wiktora Janukowycza / 821
Rząd Mykoły Azarowa. Wizyta Wiktora Janukowycza w Brukseli i jego zabiegi w RN / 823
Rozwój stosunków między Lublinem i Lwowem. Polsko-ukraińskie seminarium w Łucku / 825
Ostatnie przygotowania do uroczystości w Katyniu i wizyta Donalda Tuska / 825

posłowie / 833
aneks / 881
wykaz skrótów / 889
wybrana bibliografia / 897
indeks osób / 931