Trudne sąsiedztwa. Polska – Ukraina a Rosja i Niemcy, tom 3

40,00 80,00 

Janusz Zajączkowski

Autor: Janusz Zajączkowski
Tytuł: Trudne sąsiedztwa. Polska i Ukraina a Rosja i Niemcy. Tom 3

Janusz Zajączkowski, Trudne sąsiedztwa. Polska i Ukraina a Rosja i Niemcy. Tom 3 – Druga wojna światowa

Trzeci z czterech tomów serii Trudne sąsiedztwa. Ukraina i Polska a Rosja i Niemcy „Druga wojna światowa”. Czterotomowa seria ma na celu uwypuklenie znaczenia stosunków polsko-ukraińskich na kanwie wspólnej historii oraz wpływów na nią sąsiadujących z Polską i Ukrainą imperialistycznych państw: Rosji i Niemiec.

Spis treści

Uwagi wstępne / 5

Rozdział I
Od wybuchu wojny do niemieckiej ofensywy na zachodzie w maju 1940 r. / 7
Ukraińcy wobec agresji niemieckiej 1939 roku / 7
Niemiecka gra ukraińską kartą. Sowiecki napad na Polskę / 12
Sytuacja na Kresach Wschodnich po wkroczeniu Armii Czerwonej / 18
Straty polskie i sowieckie poniesione w wyniku bolszewickiej inwazji. Los polskich żołnierzy / 30
Ostateczna granica niemiecko-sowiecka. Poczynania Sowietów na zajętych ziemiach / 32
Sowieci a działacze ukraińscy. Wybory do Zgromadzeń Ludowych na zajętych ziemiach / 35
Inkorporacja zajętych ziem do ZSRR i USRR. Reforma szkolnictwa. Walka z Kościołem / 38
Działalność duszpasterska metropolity Szeptyckiego. Aresztowania Ukraińców i Polaków / 41
Niemiecka polityka wobec Ukraińców. Stanowisko ukraińskich działaczy wobec Niemiec / 45
Stanowisko rządu polskiego w Paryżu wobec Ukraińców / 47
Wojna sowiecko-fińska i jej wpływ na próby porozumienia polsko-ukraińskiego / 49
Rozgrywki wewnętrzne w OUN. Powstanie frakcji Bandery i Melnyka / 55
Uprzywilejowana pozycja Ukraińców w Generalnym Gubernatorstwie i ich organizacje / 57
Sytuacja na Ukrainie Zachodniej. Nastroje wśród Ukraińców. Polski ruch podziemny / 61
Powstanie Związku Walki Zbrojnej. Polskie podziemie wojskowe we Lwowie / 63
Bezprawie i terror / 65
Nauka i kultura pod okupacją sowiecką. Polscy komuniści we Lwowie / 68
Deportacje / 73
Sowiecka „reforma rolna” i antykościelne poczynania władz / 79
Rozmowy polsko-ukraińskie we Lwowie / 80
Bibliografia / 82

Rozdział II
Od niemieckiej ofensywy na zachodzie do wybuchu wojny niemiecko-rosyjskiej / 87
Upadek Francji i jego wpływ na politykę ZSRR wobec Polaków / 87
Sytuacja polskiego podziemia wojskowego we Lwowie. Konferencja belgradzka / 90
OUN pod okupacją sowiecką. Uaktualnienie się kwestii ukraińskiej w Niemczech / 93
Niemiecka doktryna polityczna na wojnę z Sowietami a kwestia ukraińska / 95
Przygotowania OUN do wojny z Sowietami i stanowisko Niemców / 98
Penetracja lwowskiego ZWZ przez NKWD. Polskie stanowisko wobec wojny niemiecko-sowieckiej / 103
Bibliografia / 115

Rozdział III
Wojna niemiecko-sowiecka. Zwycięski pochód wehrmachtu i klęska stalingradzka / 117
Wybuch wojny niemiecko-sowieckiej. Masowe mordy na więźniach / 117
Ukraińcy i Niemcy w pierwszych dniach wojny. Proklamacja niepodległości Ukrainy / 119
Reakcja polskiego rządu na wybuch wojny z Sowietami. Niemieckie Einsatzkommando / 123
Biskupi Szeptycki i Polikarp wobec niepodległościowej proklamacji OUN. Niemiecka kontrakcja / 125
Postępowanie Niemców wobec sowieckich jeńców / 129
Hitlerowskie plany odnośnie do ziem na Wschodzie / 131
Niemcy wobec DUN i OUN-B. Niepodległościowa działalność OUN-B i stanowisko OUN-M / 132
Przyłączenie Galicji Wschodniej do GG. Polskie grupy rozpoznawcze. Sytuacja międzynarodowa / 135
Układ polsko-sowiecki z 30 lipca 1941 r. i kwestia Kresów Wschodnich / 136
Kwestia ukraińska na tle umowy Sikorski-Majski i reakcja kraju / 139
Antyukraińska propaganda sowiecka. Niemiecka polityka wobec OUN-B i DUN / 142
Erich Koch i hitlerowski reżim na Ukrainie / 145
Partyzancka wojna Stalina. NKWD a ZWZ. Niemieckie represje na Ukrainie / 147
Los jeńców sowieckich. Zdobycie Kijowa i plany Hitlera. Dalsze aresztowania w OUN-B / 149
Sytuacja Ukraińców w Galicji po wypędzeniu bolszewików / 151
Odrodzenie się polskiego podziemia we Lwowie. Polski wywiad na Ukrainie / 152
Problem ukraiński a perspektywa polskiego powstania przeciwko Niemcom / 154
Meldunek gen. Grota-Roweckiego do gen. Sikorskiego o stosunkach polsko-ukraińskich / 156
Terror i głód na Ukrainie. Niemiecka polityka wobec jeńców sowieckich. Eksterminacja Żydów / 162
Organizacja ukraińskiego samorządu. Manifestacje patriotyczne i reakcja Niemców / 165
Niszczenie ukraińskiego szkolnictwa i inteligencji. Rosenberg i Koch / 167
Krytyka niemieckiej polityki na Ukrainie. Stosunki wyznaniowe na Ukrainie i w GG / 169
Antypolska działalność dyplomatyczna Sowietów. Wizyta Sikorskiego w ZSRR / 171
Metropolita Szeptycki a jedność Kościoła wschodniego na Ukrainie. Niemiecka kontrakcja / 174
Niemiecka polityka wobec Ukraińców w Galicji i na Wołyniu / 176
Ukraińskie wystąpienia do władz niemieckich. Aresztowania członków OUN-B i OUN-M / 178
Wywózki na roboty do Niemiec. Los ukraińskich batalionów / 180
Kolejny meldunek Roweckiego o sytuacji Ukraińców w Reichskommissariacie i GG / 182
Niemieckie plany kolonizacyjne i ich realizacja na terenie Hegewaldu / 183
Antyniemiecka partyzantka. Formacje „Hiwi”. Bulba-Boroweć i jego oddziały / 184
Konsolidacja polskiego podziemia na wschodzie RP i sowiecka dywersja / 185
Polskie plany dotyczące Kresów Wschodnich / 188
Aresztowania wśród członków AK Obszaru 3. Polskie organizacje partyjne / 190
Sowiecka partyzantka na Ukrainie jako dywersja przeciwko jej niepodległości / 191
II Konferencja OUN-R i jej uchwały / 192
Partyzantka OUN-R. Bolszewicka penetracja niemieckiej administracji na Ukrainie / 196
Wzmożona działalność OUN-R i aresztowania jej członków / 198
Konferencje OUN-M i stanowisko wobec Niemców / 199
Doskonalenie organizacji OUN-B. Niemiecka krytyka polityki Kocha / 200
Konferencja „Adloniada”. Konflikt Rosenberg-Koch i stanowisko Hitlera / 203
Kontynuacja polityki Kocha. Rosenberga „gra pozorów” i opinia Kleista / 205
Traktowanie Ukraińców jako Rosjan. Niemiecka polityka wobec ukraińskich Kościołów / 206
Szeptycki wobec zbrodni niemieckich. List do Piusa XII i list pasterski z listopada 1942 r. / 208
Propozycje gen. Roweckiego dotyczące zachowania się przy wkraczaniu Sowietów do Polski / 211
Akcja „Wachlarz”. Trudności realizacyjne. Wyniki / 214
Wywiad AK na Wschodzie. Kwestia ukraińska: Biuro Wschodnie i raport Roweckiego / 215
Ukraińcy i Rosja w gen. Roweckiego Planie Powstania przeciwko Niemcom na Wschodzie / 218
Próby ugody z Ukraińcami. Nastroje wobec nich wśród Polaków i kół politycznych / 219
Rozmowy polsko-ukraińskie i stanowisko Szeptyckiego, UCK oraz polskiego rządu / 222
Stosunki polsko-ukraińskie pod koniec 1942 r. / 223
Sytuacja na Ukrainie pod koniec 1942 r. Opcje polityki niemieckiej / 227
Wysiedlenia z Zamojszczyzny i Hrubieszowszczyzny. Polskie i ukraińskie kontrakcje / 228
Warszawskie rozmowy Ochrymowycza. „Artykuły ukraińskie” w „Biuletynie Informacyjnym Ziemi Czerwieńskiej” / 231
Publikacja „Rysia” o powojennych rozwiązaniach kwestii ukraińskiej / 233
Socjaliści lwowscy wobec stosunków polsko-ukraińskich. Opracowanie BW / 236
Polityka Sikorskiego wobec ZSRR i wizyta w USA / 238
Bibliografia / 242

Rozdział IV
Zwycięstwa Armii Czerwonej i ich wpływ na stosunek ZSRR do Polaków i Ukraińców / 247
Reperkusje sowieckiej noty z 16 stycznia 1943 r. w polskich kołach politycznych / 247
Bałkańska koncepcja uderzenia na Niemcy. Polacy i Ukraińcy wobec załamania się Niemiec / 252
Depolonizacja Wołynia i Polesia. Scalanie ukraińskiej partyzantki / 253
Erich Koch a zmiany w polityce niemieckiej na Wschodzie. Aresztowania w OUN-B. Akcje UPA / 255
Wzrost napięcia pomiędzy Niemcami i OUN. III Konferencja OUN-R i rozmowy z Polakami / 258
Opinia UCK i deklaracja Stronnictwa Ludowego o stosunkach polsko-ukraińskich / 260
Rowecki, PKP i Ruch Ludowy o polityce wobec Ukraińców a zagrożenie ze strony Rosji / 265
Tezy Komitetu Politycznego Ministrów i Komitetu ds. Krajowych w kwestii ukraińskiej / 269
Sikorski wierzy w Anglosasów / 271
Eskalacja mordów na Wołyniu. Sytuacja na Chełmszczyźnie / 272
Odkrycie grobów katyńskich i antypolska kampania Moskwy / 278
Likwidacja polskiego wywiadu na Ukrainie. Obszar 3. AK: zmiany personalne i sukcesy / 280
Polska podziemna a rzezie wołyńskie. Rowecki o sytuacji i nastrojach wśród Ukraińców / 281
Raporty Roweckiego o sytuacji na Wołyniu i kolejne masowe mordy na Polakach. UPA a Niemcy / 289
Zaostrzenie konfliktu na linii Rosenberg – Koch i stanowisko Hitlera / 295
Straty Wehrmachtu i szukanie rezerw. Tworzenie ukraińskiej dywizji galicyjskiej / 296
Taktyka sowieckiej partyzantki na Kresach Wschodnich / 299
Oświata i kultura ukraińska w GG i ich wpływ na ukraińskie społeczeństwo / 302
Stosunki w SS-Galizien. Polowanie na ludzi na Ukrainie. Kolonizator Erich Koch / 304
Dostawy żywności z Ukrainy i jej sytuacja w połowie 1943 r. / 306
Terror na Wołyniu. Odezwa Delegata Rządu RP. Polacy w niemieckiej policji i administracji / 308
Próby powstrzymania rzezi. Zamordowanie Rumla i Markiewicza. Lista ukraińskich zbrodni / 311
Operacja Ericha von dem Bacha-Zelewskiego / 321
Polskie placówki samoobrony. Los Huty Stepańskiej. Prowokacje / 322
Raporty gen. Tadeusza Komorowskiego o sytuacji na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej / 327
Opinia Wasyla Mudrego o stosunku Polaków do Ukraińców / 331
Polskie stanowisko wobec wypowiedzi programowej Mudrego. Raport BIP-u z maja 1943 r. / 334
Rozmowy przedstawiciela Konfederacji Narodu z metropolitą Szeptyckim i OUN. Rajd Kowpaka / 335
Odezwa Krajowej Reprezentacji Politycznej do narodu ukraińskiego / 338
Ukraińskie postulaty ustępującego gen. Sawickiego. Odezwa OUN do Polaków / 340
List pasterski metropolity Szeptyckiego w obliczu mordów na Polakach / 343
Zabójstwa hierarchów prawosławnych dokonane przez nacjonalistów ukraińskich. III Zjazd OUN / 345
Ideologiczne i organizacyjno-personalne zmiany w OUN. Scalanie UPA na Wołyniu / 347
Organizacja UPA. Wzmocnienie polskiej samoobrony. Sowiecka partyzantka na Wołyniu / 348
Przewaga militarna Sowietów i plany Hitlera dotyczące Wschodu / 351
Antypolski terror w Galicji. Ocena sytuacji dokonana przez dowódcę Obszaru 3. AK / 352
Stanowisko T. Komorowskiego, J. Czyżewskiego i KZK wobec rozmów z Ukraińcami / 356
Nasilenie walk polsko-ukraińskich i specjalny rozkaz Filipkowskiego / 357
Ucieczka Polaków z Wołynia. Polskie głosy i odezwa Delegata Rządu. Ultimatum OUN / 363
Wojskowe sukcesy Sowietów i ich propaganda na Ukrainie. Konferencja aliantów w Moskwie / 367
Stanowisko Roosevelta wobec ZSRR. Sowieckie przygotowania do ujarzmienia Polski / 369
Dywersant Mikołaj Kuzniecow. Wyeliminowanie Tarasa Bulby. Niemcy wobec UPA na Wołyniu / 371
Polska ocena sytuacji Ukraińców w Galicji Wschodniej / 372
Taktyka partyzantów UPA. Utworzenie Rady Narodowościowej i Biura Narodowościowego / 374
Projekt nowej rezolucji w sprawie ukraińskiej. Stanowiska BW, SN i Rzepeckiego / 376
Rzepeckiego Wytyczne propagandy w sprawie ukraińskiej dla Obszaru III / 377
Konferencja w Teheranie. Instrukcja Centrali dla Kraju. Raport Komorowskiego z 28 października 1943 r. / 385
Odezwa Delegata Rządu Do ludności ziem granicznych. Rozkaz dotyczący „Burzy” / 387
Sosnkowski o powstaniu w Kraju. Postępowanie Sowietów wobec polskich oddziałów / 389
Bibliografia / 394

Rozdział V
Sowieci na ziemiach polskich. Akcja „burza” / 399
Walki Niemców z UPA. Armia Czerwona przekracza granicę RP / 399
Sowieckie deklaracje po przekroczeniu granicy RP. Apel Ziemi Wołyńskiej / 402
Odezwa Komorowskiego do żołnierzy w kraju. Oświadczenie władz krajowych / 404
Przygotowania do „Burzy” na Wołyniu. Akcje AK przeciwko UPA. Artykuł w „Idei i Czynie” / 406
Kolejne mordy na Polakach w Galicji Wschodniej i na Wołyniu. Próby porozumienia / 410
Zaangażowanie SS-Galizien przeciwko Polakom. Meldunek gen. Komorowskiego odnośnie do sytuacji na Kresach / 413
Zagrożenie sowieckie a stanowisko Anglii i USA. Zabiegi Mikołajczyka o uzyskanie poparcia aliantów / 422
Gen. Sosnkowski o polityce Moskwy wobec Polski. „Polska” korespondencja Churchilla ze Stalinem / 426
Gen. Sosnkowski o postawie kraju wobec Sowietów. Projekt depeszy Churchilla do Stalina / 429
Gen. Sosnkowski a rezolucja rządu w odpowiedzi na propozycje Churchilla. Uchwała rządu z 18 lutego 1944 r. / 431
Mowa Churchilla z 22 lutego 1944 r. i opinia Sosnkowskiego / 433
Reakcja kraju na propozycje Churchilla / 434
Aresztowania melnykowców. 27. Dywizja Piechoty. Protokół z rozmów polsko-ukraińskich / 435
Walki ukraińsko-polskie w Hrubieszowskiem i Galicji Wschodniej / 439
Dokąd zmierzają Polacy? Działania 27. DP na Wołyniu / 448
Warunki współpracy Sowietów z 27. DP i ich stosunek do AK / 450
Próby zainteresowania aliantów sytuacją na Kresach. Stosunek Sowietów do Ukraińców / 451
Walki UPA z NKWD. Meldunek Komorowskiego o sytuacji na Kresach / 453
Sosnkowski i Mikołajczyk o sytuacji Polski wobec Sowietów / 454
Oświadczenie RJN i Delegata Rządu z 3 kwietnia 1944 r. Raporty Komorowskiego o Sowietach / 456
Raporty Komorowskiego o sytuacji w Małopolsce. Kolejne napady UPA na polskie wsie / 457
Sowiecka taktyka wobec Polaków. Walki wojsk polskich na Wołyniu / 463
Stosunek Niemców do mordów popełnianych przez Ukraińców. Wytyczne NSDAP w sprawie ukraińskiej / 465
Współdziałanie wojsk niemieckich i UPA. Kolejne doniesienia o mordach na Polakach / 467
Odezwa UPA do Polaków z 2 kwietnia 1944 r. Raport z ziem wschodnich / 470
Walki polsko-ukraińskie na Hrubieszowszczyźnie. Tragiczne losy 27. WDP / 473
Społeczeństwo polskie wobec Sowietów. Ucieczka Polaków i Ukraińców na zachód / 477
Stosunki UPA – Niemcy. Różnice zdań w polskim podziemiu co do polityki wobec Kresów / 480
Sytuacja Polaków w Małopolsce Wschodniej i krytyka poczynań władz polskich na tym terenie / 483
Odezwa władz Polski podziemnej do Polaków z maja 1944 r. Meldunki gen. Komorowskiego / 485
Niemcy o mordach ukraińskich. Akcje odwetowe AK. Rozmowy polsko-ukraińskie / 488
Meldunki dowódcy AK o rejonie Lwowa. Poglądy Mikołajczyka na politykę sowiecką / 489
Polemika premiera z Naczelnym Wodzem na temat Sowietów, aliantów i sytuacji Polski / 490
Stosunek Sosnkowskiego do powstania. „Biuletyn Informacyjny Ziemi Czerwieńskiej” o UPA / 493
Niemiecka gra Ukraińcami przeciwko Polakom. Sytuacja na Zamojszczyźnie. / 494
Działania AL na Lubelszczyźnie. Przygotowania władz polskich do okupacji sowieckiej / 496
Sprawozdanie Jana Ciechanowskiego z rozmowy z Edwardem Stettiniusem / 497
Walki UPA z Sowietami. Powołanie Ukraińskiej Głównej Rady Wyzwoleńczej / 498
Sowiecka operacja lwowsko-sandomierska i klęska SS-Galizien pod Brodami / 502
Gen. Komorowski a sowieckie plany powstaniowe i jego rozkaz do oddziałów AK w terenie / 503
Plany akcji „Burza” w rejonie Lwowa. Odezwy Komitetu Odsieczy Lwowa / 505
Akcja „Burza” w Tarnopolskiem. Walki o Lwów. Współdziałanie AK z Armią Czerwoną / 507
Walki na wschodniej Lubelszczyźnie. Dywersja sowiecka. Rozbrojenie 27. WDP / 510
Rozwój sytuacji we Lwowie i okolicach. Taktyka Sowietów wobec AK i polskich władz / 512
Stanowisko aliantów wobec Stalina. Manifest PKWN i reakcja polskich władz / 515
Rozbrajanie, aresztowanie i torturowanie członków AK / 516
Straty w konflikcie polsko-ukraińskim / 518
Mordy na księżach. Rzeź na Chełmszczyźnie / 523
Postępowanie Sowietów na zachód od linii Curzona. Stanowisko władz polskich i NW / 527
Bibliografia / 532

Rozdział VI
Powstanie warszawskie / 539
Wielka Brytania wobec pomocy dla powstania warszawskiego. Dramatyczne meldunki ze Lwowa / 539
Wizyta Mikołajczyka w Moskwie. Opinia Sosnkowskiego i optymizm polskiego premiera / 540
Stalin wobec powstania warszawskiego / 544
Porozumienia UPA z Wehrmachtem. Wyłapywanie oddziałów AK spieszących na pomoc Warszawie / 546
Samotny bój Warszawy. Sprawozdanie i wnioski Mikołajczyka z wizyty w Moskwie / 547
Memoranda rządu i PPS o polityce polskiej po oswobodzeniu Warszawy / 555
Krytyka memorandów / 560
Reakcja Naczelnego Wodza na inicjatywę premiera. Rozmowa Churchilla z Andersem / 563
Zabiegi o pomoc dla Warszawy / 566
Sytuacja Ukraińców na nowym pograniczu polsko-ukraińskim w Lubelskiem i Rzeszowskiem / 567
Wymiana poglądów na linii Sosnkowski – Komorowski odnośnie do „Burzy” i zakonspirowania AK / 567
Kryzys w polskich kołach politycznych w związku z memorandum Mikołajczyka / 569
Piąta rocznica wybuchu drugiej wojny światowej. Wypowiedzi Churchilla, Piusa XII i Naczelnego Wodza / 572
Sowiecka blokada / 575
Perspektywa kapitulacji Warszawy i reakcja ZSRR. Kontrowersje na linii premier – Naczelny Wódz / 579
Raporty Komorowskiego o nastrojach w stolicy i zamiarach Sowietów wobec Polski / 586
Polacy wobec możliwości zajęcia stolicy przez Sowietów przed upadkiem powstania / 588
Zdymisjonowanie generała Sosnkowskiego. Krytyka postępowania premiera przez KRM / 591
Kapitulacja Warszawy. Odezwy polskich władz / 597
Ukraiński wątek w powstaniu warszawskim. Obóz w Pruszkowie / 599
Bibliografia / 601

Rozdział VII
Sytuacja w Polsce w czasie powstania warszawskiego i po jego zakończeniu / 609
Pobór do wojska Berlinga. Izba Gmin wobec sowieckiego terroru / 611
Odtworzenie SS-Galizien. Ludność polska wobec UPA / 613
Sytuacja na Zamojszczyźnie po wkroczeniu Sowietów. Antyukraiński rozkaz Berii / 616
Kryzys w kierownictwie ukraińskim. Nowe prądy w OUN / 618
Artykuł Trębalskiego i referat Bieleckiego o powojennej polityce wobec Ukraińców / 619
Mikołajczyk na „polskiej” konferencji w Moskwie / 629
Propaganda i terror PKWN. Stanowisko Churchilla / 635
Wiara Mikołajczyka w Roosevelta. Kontrowersje wokół „Burzy”. Dyrektywy Kopańskiego / 637
Dylematy niemieckiej polityki wschodniej w nowej sytuacji wojskowo-politycznej / 639
Akceptacja „akcji Własowa”. Komitet Wyzwolenia Narodów Rosji / 642
Ukraiński Komitet Narodowy. Sytuacja w UPA. Śmierć metropolity Szeptyckiego / 643
Polityka Sowietów wobec Kościoła greckokatolickiego. Pogrzeb metropolity Szeptyckiego / 645
Dymisja Mikołajczyka. Gra Anglików. Dezorganizacja w AK. Raport Okulickiego / 647
Ocena okupacji sowieckiej z Londynu. Terror na Zamojszczyźnie / 651
Akcja Własowa a Ukraińcy. Manifest Praski. Kolejne napady UPA na polskie wsie / 652
Przemianowanie PKWN na Rząd Tymczasowy. Reakcje polskie i postawa aliantów / 658
Masowe aresztowania we Lwowie. Sowiecka ofensywa zimowa. Okupacja całej Polski / 660
Rozkaz rozwiązania AK / 661
Polskie memorandum w przeddzień konferencji Wielkiej Trójki. Uchwała RJN a SL / 662
Depesza Stanisława Jasiukowicza. Apele Rządu Polskiego do aliantów / 664
Bibliografia / 665

Rozdział VIII
Jałta i zniewolenie Polski / 669
Wystąpienie Arciszewskiego na Radzie Narodowej. Postanowienia jałtańskie / 669
Protesty pojałtańskie. Obłudne deklaracje aliantów / 671
Rozmowa Andersa z Churchillem. Prośba Arciszewskiego o opinię kraju / 673
Spotkanie Andersa z Mikołajczykiem. Mowa Churchilla w Izbie Gmin / 674
Rozwój ROA i Ukraińcy w jej szeregach. Krajowa PPS i RJN wobec postanowień krymskich / 680
Zaproszenie polskich przywódców na rozmowy z gen. Iwanowem i polskie reakcje / 682
Sowiecki terror w Polsce i prośby o interwencję aliantów / 683
Napady UPA na polskie osiedla. Ewolucja poglądów w kierownictwie OUN / 688
Walki Sowietów z UPA i tzw. pierwsza operacja Chruszczowa / 690
Uznanie przez Niemców Ukraińskiego Komitetu Narodowego. Rozbudowa wojsk ukraińskich / 691
Konflikt na pograniczu Polski i USRR. Postawa Sowietów. Wysiedlanie Ukraińców / 693
Piskorowice, kwiecień 1945 i odwet UPA / 698
Organizacja UPA w Polsce. Odezwa UPA do Polaków / 703
Terror sowiecki wobec Polaków przed rzekomym spotkaniem z gen. Iwanowem / 705
Aresztowanie polskiej delegacji. Stanowisko Anglii. Mikołajczyk wobec Jałty / 708
Kolejne tragiczne raporty z kraju. Sowietyzacja Polski / 709
Apel Prezydenta RP do Harry’ego Trumana. Tworzenie Ukraińskiej Armii Narodowej / 711
Perspektywa porozumienia UPA i AK (WiN) a polskie i ukraińskie akcje terrorystyczne / 714
Sowieckie oskarżenia AK o mordy na Ukraińcach. Sprawozdania z akcji wysiedleńczej / 717
Podpisanie przez rząd lubelski sojuszu z ZSRR. Pacyfikacje i sowiecki terror / 719
Polskie apele do Narodów Zjednoczonych. Sowieci o aresztowaniu 16 Polaków / 722
Dążenie SL do ugody z Rosją. Walki UAN w ostatnich dniach wojny i los jej żołnierzy / 723
Druga operacja Chruszczowa przeciwko UPA. Zmiana taktyki bojowej Ukraińców / 724
Brutalna walka Sowietów z Cerkwią greckokatolicką. Odezwa patriarchy Aleksego / 726
Ataki UPA na posterunki MO. Rozmowy polsko-ukraińskie. Odezwa Polski podziemnej / 729
Bibliografia / 731

Posłowie / 737
Wykaz skrótów / 793
Indeks osób / 797