Tendencje nadrealistyczne we współczesnej poezji i plastyce…

25,00 50,00 

krystyna furtak

Autor: Krystyna Furtak
Tytuł: Tendencje nadrealistyczne we współczesnej poezji i plastyce a twórczość osób psychicznie chorych

Krystyna Furtak, Tendencje nadrealistyczne we współczesnej poezji i plastyce a twórczość osób psychicznie chorych.

Proponowana czytelnikom książka jest dużym wyzwaniem recepcyjnym, ponieważ zawiera różnorodny materiał i porusza szeroką problematykę. Ma charakter interdyscyplinarny, wyraźnie nie mieszcząc się w ramach ustabilizowanych dziedzin naukowych. Dotyczy bowiem zarówno zjawisk literackich (głównie poetyckich) i dzieł plastycznych, jak też wypowiedzi dyskursywnych o charakterze naukowym, krytycznoliterackim bądź filozoficznym. Dodatkowo autorka zajmuje się faktami badanymi przez psychologię i psychiatrię. Stara się również realizować różne paradygmaty metodologiczne, operując wieloma językami opisu oraz interpretacji.

prof. dr hab. Krzysztof Dybciak (fragment przedmowy)
Fragment przedmowy

 

Spis treści

Przedmowa (Krzysztof Dybciak) / 7
Wstęp / 15

Część I
ELEMENTY SURREALISTYCZNE W POLSKIEJ POEZJI LAT 1918–1939 / 17
1. Prekursorzy nadrealizmu: Rimbaud, Apollinaire, Jacob, Cendrars / 19
2. Nadrealistyczne ujęcie poezji Bolesława Leśmiana / 23
3. Futuryzm w obszarach podświadomości / 29
4. Julian Przyboś – Pióro z ognia / 36
5. Bal u Salomona Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego / 43
6. Józef Czechowicz – przyczynek do poetyki nadrealizmu / 46
7. Katastrofizm żagarystów / 54
8. Tropiciel i Potoki Aleksandra Rymkiewicza / 66

Część II
NOWA KONCEPCJA OSOBOWOŚCI W POEZJI I MALARSTWIE
POLSKIM PO DRUGIEJ WOJNIE ŚWIATOWEJ / 73
I. PODŚWIADOMOŚĆ WEWNĘTRZNA I JEJ REALIZACJE / 75
1. Podświadomość horyzontalna / 75
2. Wertykalizm podświadomości / 85
II. PODŚWIADOMOŚĆ ZEWNĘTRZNA / 89
1. Sen / 89
2. Mit w twórczości Tadeusza Nowaka i Jana Lebensteina / 93
3. Czasowość w poezji nadrealistycznej / 101
4. Dwa nurty nadrealizmu / 106
a) nurt ekspresjonistyczno-biologiczny / 107
b) nurt mitologiczno-symboliczny / 116
5. Kolor w poezji nadrealistycznej / 123
6. Wyobraźnia nadrealna, metafora / 133
7. Krajobraz nadrealistyczny / 139
a) Białoszewski – krajobraz architektoniczny / 140
b) Harasymowicz – specyfika Arkadii / 146
8. Inspiracje snem w poezji nadrealistycznej / 152
9. Problematyka inspiracji malarsko-poetyckich / 162

Część III
ZWIĄZKI TWÓRCZOŚCI LITERACKIEJ OSÓB PSYCHICZNIE CHORYCH ZE SZTUKĄ SURREALISTYCZNĄ / 185
1. Analiza literackich utworów osób psychicznie chorych / 187
2. Relacje ze sztuką współczesną / 203
3. Związki z twórczością pisarzy chorych psychicznie / 218
4. Wyjaśnienia teoretyczne / 232
5. Inskrypcje w dziełach plastycznych psychicznie chorych / 238

Zakończenie / 243
Bibliografia podmiotowa / 245
Bibliografia przedmiotowa / 249
Schemat i ryciny / 289
Aneks I / 297
1. Kierunki w badaniach literackich przydatne w eksplikacji surrealizmu / 299
2. Mit / 307
3. Czas / 313

Aneks II / 319
Wystawy indywidualne / 321
Wystawy zbiorowe / 321
Wykaz opublikowanych prac / 323
Medale / 324