Studia nad ziemiaństwem w XIX i XX wieku

30,00 45,00 

Tytuł: Studia nad ziemiaństwem w XIX i XX wieku
Redakcja: red. Zofia Gołębiowska, Albin Koprukowniak, Andrzej Przegaliński

Studia nad ziemiaństwem w XIX i XX wieku, red. Zofia Gołębiowska, Albin Koprukowniak, Andrzej Przegaliński

 

Historia ziemiaństwa ma duże znaczenie w naukach społecznych, a szczególnie w historii i politologii, bowiem pozwala w pełni zrozumieć proces dziejowy, poczynając od regionów, a kończąc na kwestiach ogólnopolskich, a nawet europejskich. Ma ona więc znaczenie wysoce aplikacyjne. Taki właśnie charakter ma kolejny, czwarty już tom Studiów nad ziemiaństwem, w którym zawarto wielowątkową tematykę wynikającą ze zróżnicowania dóbr ziemskich pod względem ekonomicznym i uwarunkowań ich funkcjonowania, a także sytuacji społecznej, prestiżu i przekonań politycznych ich właścicieli.

prof. dr hab. Henryk Mierzwiński, fragment recenzji

Spis treści

Wstęp / 7

Andrzej Przegaliński
Dobra ziemskie Karczmiska i ich właściciele w XIX i XX wieku / 9

J. Ewa Leśniewska
Dobra Kijany i ich właściciele w latach 1853–1908 / 49

Agnieszka Gątarczyk
Dobra ziemskie Suchowola Seweryna Czetwertyńskiego / 101

Monika Bogusz
Relacje między mieszczanami łęczyńskimi a właścicielami dóbr Łęczna w dobie Królestwa Polskiego / 119

Tadeusz Siądecki
Dobra ziemskie Klesztów w świetle inwentarza z 1812 roku i akt sprawy Joachima Zgliczyńskiego / 147

Artur Czuchryta
Udział ziemian w Wołyńskiej Wystawie Rolniczo-Przemysłowej w Łucku w 1928 roku / 167
Sebastian Piątkowski
Klęska intendenta. Senator Bazyli Pogodin jako donatariusz dóbr osieckich (1835–1863) / 183

Albin Koprukowniak
Księga wieczysta – ważne źródło do dziejów dóbr ziemskich i ziemiaństwa / 193

Halina Stachyra
Rodziny Kruszyńskich i Martynowskich na Wołyniu i Podolu w świetle archiwum Emanuela Martynowskiego / 05

Zofia Gołębiowska
Stanisław Egbert Koźmian i Edmund Bojanowski – dzieje współpracy / 231

Agnieszka Zarychta-Wójcicka
Mecenat i pasja budowlana Urszuli z Morsztynów Dembińskiej / 249

Joanna Kowalik
Działalność społeczno-polityczna Bronisława Korwin Szlubowskiego / 273

Agnieszka Kidzińska
Ziemiaństwo polskie w dokumentach powiatowych i gubernialnych komisji wyborczych do rosyjskiej Rady Państwa / 287