Samorządowe programy polityki zdrowotnej

25,00 35,00 

nawrolska-izabelaAutor: Izabela Nawrolska
Tytuł: Samorządowe programy polityki zdrowotnej – realizacje, bariery, perspektywy

Współcześnie panuje ugruntowane przekonanie, że zdrowie społeczeństwa to niezbędny warunek wydajności gospodarczej i dobrobytu. Lepsze zdrowie ma nie tylko bezpośredni wpływ na dobrostan i jakość życia ludzi, lecz także wiąże się ze zwiększeniem ich produktywności oraz zmniejszeniem obciążeń dla krajowych systemów opieki zdrowotnej i społecznej.
W publikacji wykorzystano metody: analizy źródłowej, analizy porównawczej i analizy logicznej. Rozważania teoretyczne zostały przeprowadzone na podstawie dostępnej literatury przedmiotu (krajowej i zagranicznej), analizy obowiązujących aktów prawnych raportów i opracowań instytucji krajowych i zagranicznych. Weryfikacja empiryczna, dotycząca programów polityki zdrowotnej, została przeprowadzona przy wykorzystaniu przede wszystkim sprawozdań z wykonania budżetów wybranych jednostek samorządu terytorialnego i raportów z kontroli problemowych Najwyższej Izby. Ponadto wykorzystano informację i dane pozyskane z Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Spis treści
Wstęp / 7

Rozdział I
Aktywność samorządów w sferze zdrowia / 9
1.1. Przesłanki zaangażowania jednostek samorządu terytorialnego w systemie ochrony zdrowia / 9
1.2. Kompetencje samorządu terytorialnego w systemie ochrony zdrowia – doświadczenia międzynarodowe / 15
1.3. Zadania samorządu terytorialnego z zakresu ochrony zdrowia – rozwiązania polskie / 26

Rozdział II
Programy polityki zdrowotnej – regulacje prawne / 33
2.1. Aspekty prawne dotyczące projektowania i realizacji programów polityki zdrowotnej / 33
2.2. Rola agencji HTA w ocenie programów polityki zdrowotnej / 37
2.3. Kryteria oceny samorządowych programów polityki zdrowotnej / 46

Rozdział III
Projektowanie, wdrażanie i realizacja programów polityki zdrowotnej z punktu widzenia jednostek samorządu terytorialnego / 51
3.1. Realizacja samorządowych programów polityki zdrowotnej / 51
3.2. Źródła i poziom finansowania programów polityki zdrowotnej / 61
3.3. Bariery i perspektywy dla samorządowych programów polityki zdrowotnej / 67

Załącznik 1. Wzór programu polityki zdrowotnej / 76
Załącznik 2. Wzór raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej / 78
Załącznik 3. Program polityki zdrowotnej / 80
Załącznik 4. Raport końcowy z realizacji programu polityki zdrowotnej / 102

Bibliografia / 107
Spis tabel / 114
Spis rysunków / 114
Spis wykresów / 115
Spis załączników / 115