Kształcenie kompetencji składniowej…

20,00 40,00 

Autor: Sebastian Duszadusza-sebastian
Tytuł: Kształcenie kompetencji składniowej na poziomie zdania złożonego oraz retorycznego okresu zdaniowego (na przykładzie języka niemieckiego jako obcego)

Autor przedstawia w pracy problematykę zdaniowego okresu retorycznego, który, jako sposobność komasowania różnych typów zdań w służbie ścisłego wyrażania faktów, tworzy bogatą tradycję retoryczną oraz stanowi od lat przedmiot badań filozoficznych i językoznawczych. Dla potrzeb metodologicznych wspiera się przesłankami pochodzącymi z opracowań niemieckiego językoznawcy Ulricha Engela – autora i koordynatora wielu publikacji kontrastywnych […].
[…] publikacja jest hermetyczna, przeznaczona dla grona specjalistów i znawców problematyki ogólnojęzykoznawczej, z pogranicza filozofii, socjologii i psychologii języka. Z drugiej wszakże strony jest to niewątpliwie praca inspirująca dydaktycznie, stwarzająca możliwość kontaktów międzynarodowych oraz przekonywająca do organizowania kolejnych, międzynarodowych zespołów badawczych […].

Prof. dr hab. Bolesław Andrzejewski, fragment recenzji

Książka demonstruje bardzo solidną bazę teoretyczną jej Autora, znajomość bogatej literatury przedmiotu w języku polskim, niemieckim, angielskim, i to w tak różnych dziedzinach, jak lingwodydaktyka, składnia formalna, retoryka, psycholingwistyka […].
Monografia dra Duszy, mimo że są w niej omawiane rozmaite stanowiska i koncepcje innych badaczy, niewątpliwie ma charakter twórczy, zawiera wiele nowych informacji, wynikających m.in. z faktu połączenia w jednym badaniu różnych metod i dążenia do symbiotycznego przedstawienia danych. W dużym stopniu przyczyniła się do tego wielokulturowość kompetencji naukowej Autora, który – jak widać – świetnie orientuje się w tradycjach lingwistycznych: niemieckiej i słowiańskiej.

Prof. dr hab. Aleksander Kiklewicz, fragment recenzji

Spis treści

0. Wstęp / 9
0.1. Metoda systemowego badania zdania w hipotezie Engela / 18
0.2. Cel i zadania badania składni okresów zdaniowych / 27
0.3. Opis metody zdobywania danych / 30
0.4. Okres zdaniowy jako jednostka / 32

1. Założenia metodologiczne składni zdania w ujęciu Ulricha Engela / 45

2. Granice kompleksowości w założeniu Ulricha Engela / 61
2.1. Zdania rozbudowujące podmiot oraz ich korelaty / 68
2.2. Zdania rozbudowujące dopełnienie biernikowe oraz ich korelaty / 71
2.3. Zdania rozbudowujące dopełnienie przyimkowe oraz ich korelaty / 73
2.4. Zdania rozbudowujące dopełnienie w dopełniaczu / 74

3. Ankieta sondażowa w badaniu kompetencji składniowej / 75
3.1. Ankieta dla I roku / 76
3.1.1. Cele i zadania ankiety dla I roku / 76
3.1.2. Wyniki ankiety dla I roku / 80

3.2. Ankieta dla II roku / 85
3.2.1. Cele, zadania i założenia ankiety dla II roku / 86
3.2.2. Wyniki ankiety dla II roku / 88
3.2.2.1. Część składniowa / 88
3.2.2.2. Część tekstologiczna / 107

4. Kształcenie kompetencji składniowej na poziomie zdania złożonego oraz retorycznego okresu zdaniowego / 127
4.1. Aspekty glottodydaktyczne w kształceniu kompetencji składniowej na poziomie zdania złożonego / 127
4.1.1. Praktyczne kształcenie kompetencji składniowej w obszarze recepcji / 130
4.1.2. Praktyczne kształcenie kompetencji składniowej w obszarze reprodukcji / 142
4.1.3. Kształcenie i weryfikacja kompetencji składniowej w obszarze produkcji / 147
4.2. Intensyfikowanie kształtowania umiejętności rozwijania wymagań składniowych i kompozycyjnych czasownika w tworzeniu układów okresowych / 156

5. Konstruowanie okresu zdaniowego a pojęciowy model rzeczywistości (na przykładzie niemiecko­języcznej prozy Stanisława Przybyszewskiego) / 179
5.1. Analiza interpunkcyjna segmentów wybranego okresu zdaniowego Stanisława Przybyszewskiego / 181
5.2. Analiza składniowego meritum wybranego okresu zdaniowego Stanisława Przybyszewskiego / 183
5.3. Niemieckie (dass) i (ob) a percepcja epistemiczna w wybranym okresie zdaniowym Stanisława Przybyszewskiego – konkluzja / 191

6. Podsumowanie i zakończenie / 193

7. Bibliografia / 197
Spis ilustracji / 205
Spis tabel / 207