Bankowość centralna w Polsce. Lata 1828–1989

25,00 35,00 

Agnieszka Stolarska

Autor: Agnieszka Stolarska
Tytuł: Bankowość centralna w Polsce. Lata 1828–1989

Agnieszka Stolarska, Bankowość centralna w Polsce. Lata 1828–1989

 

Prezentujemy książkę dr Agnieszki Stolarskiej „Bankowość centralna w Polsce. Lata 1828–1989”. Autorka analizuje ewolucję bankowości centralnej na ziemiach polskich od początku istnienia banku centralnego. Szczególną uwagę poświęca okresowi po II wojnie światowej, powstaniu Narodowego Banku Polskiego podporządkowanego gospodarce planowanej PRL-u, wzorowanego na doświadczeniach radzieckich i będącego instrumentem do kierowania gospodarką kraju. Rozważania kończy analiza porównawcza instytucji bankowych w Polsce i ZSRR.

Spis treści

Wstęp / 7

1. Pojęcia związane z bankowością centralną / 11
1.1. Bank i bankowość centralna / 11
1.2. Pojęcie systemu bankowego / 17
1.3. Gospodarka centralistyczna, gospodarka rynkowa / 20

2. Początki bankowości na ziemiach polskich / 29
2.1. Rola Sejmu Czteroletniego w powstaniu Banku Polskiego / 29
2.2. Polski bank centralny w okresie zaborów / 38
2.3. Odrodzenie bankowości centralnej po pierwszej wojnie światowej / 44
2.4. Losy Banku Polskiego podczas drugiej wojny światowej / 56

3. Powstanie i rozwój Narodowego Banku Polskiego / 65
3.1. Powstanie Narodowego Banku Polskiego i jego organizacja / 65
3.1.1. Warunki polityczne powstania Narodowego Banku Polskiego / 65
3.1.2. Organizacja i program działania Narodowego Banku Polskiego w 1945 roku / 71
3.2. Działalność Narodowego Banku Polskiego w latach 1945–1989 / 80

4. Socjalistyczny system bankowości centralnej – analiza porównawcza systemu bankowego byłego ZSRR i Polski / 93
4.1. Historia utworzenia i rozwoju banku centralnego ZSRR / 93
4.2. Organizacja, funkcje, zadania Banku Państwa / 98
4.3. Polski system bankowy w latach 1945–1989 w relacji do systemu bankowego byłego ZSRR / 101
4.3.1. Porównanie organizacji i funkcji obu banków / 101
4.3.2. Analiza spełnianych zadań i celów / 106
4.3.3. Kontrola i nadzór sprawowane przez banki centralne obu państw / 110

Zakończenie / 113
Bibliografia / 119
Spis tabel / 140
Spis rysunków / 140