Zarys bioenergetycznej analizy struktury krajobrazu Bieszczad

25,00 

Autor: praca zbiorowa, red. Daniel Klich, Zofia Fischer
Tytuł: Zarys bioenergetycznej analizy struktury krajobrazu Bieszczad

Zaprezentowany Zarys bioenergetycznej analizy struktury krajobrazu Bieszczad ma na celu przybliżenie czytelnikowi problemu heterogenności krajobrazu Bieszczad na przykładzie jego wycinka. Opracowanie to wykonane zostało przede wszystkim przez pracowników Katedry Ekologii Krajobrazu KUL oraz jej absolwentów.

Zofia Fischer, Daniel Klich (red.) 
Zarys bioenergetycznej analizy struktury krajobrazu Bieszczad

Zaprezentowany Zarys bioenergetycznej analizy struktury krajobrazu Bieszczad ma na celu przybliżenie czytelnikowi problemu heterogenności krajobrazu Bieszczad na przykładzie jego wycinka. Opracowanie to wykonane zostało przede wszystkim przez pracowników Katedry Ekologii Krajobrazu KUL oraz jej absolwentów. Jako teren przyjęto rejon Średniego Wierchu w Bieszczadach Zachodnich, na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Sanu”.
Heterogenność rozumiana jest tu jako zróżnicowanie efektywności przepływu energii przez system ekologiczny krajobrazu, widziany głównie poprzez poziomy troficzne. Spojrzenie horyzontalne w powyższym opracowaniu przedstawione jest jedynie statycznie poprzez próbę charakterystyki struktury badanego krajobrazu. Należy podkreślić, że w prezentowanym Zarysie… przyjęto jako hipotezę wyjściową stwierdzenie, że obiegi energii i materii leżą u podnóża procesów krajobrazowych.
Podjęto próbę wykazania wpływu jakości płatów oraz wybranego istotnego czynnika abiotycznego (związanego z czynnikami macierzystymi krajobrazu górskiego) na efektywność przepływu energii. Za taki czynnik abiotyczny uznano temperaturę, która istotnie uzależnia efektywność przepływu energii jak również jest czynnikiem wyjątkowo zmiennym w warunkach różnorodności geomorfologicznej krajobrazu górskiego.

Spis treści

Wprowadzenie
(Fischer Z., Klich D.) / 7
Próba określenia struktury wycinka krajobrazu Bieszczad (Klich D., Ożóg M., Woźniak N.) / 11
Szybkość procesu rozkładu w wybranych płatach leśnych charakterystycznych dla krajobrazu Bieszczad (Niewinna M.) / 23
Rola makro saprofagów w przepływie energii przez wybrane płaty leśne Bieszczad (Wojdyła P.) / 32
Rola rodzaju Chromatoiulus w procesach rozkładu(Sztelmach A.) / 45
Uwagi o możliwości zastosowania różnych metod do określenia struktury troficznej bezkręgowców na przykładzie Bieszczad (Jaslbutajeva I., Klich D.) / 52
Porównanie struktury fauny bezkręgowej łąki kultywowanej i niekultywowanej w Bieszczadach (Pelc M.) / 59
Porównanie struktury aktywnej fauny bezkręgowej łąki kultywowanej i niekultywowanej w Bieszczadach (Widelska A.) / 67
Porównanie szybkości rozkładu w dwóch typach płatów łąkowych na przykładzie Średniego Wierchu (Norejko M.) / 76
Wpływ temperatury na intensywność metabolizmu ściółki lasu mieszanego i świerkowego (Niewinna M,. Sądel E.) / 83
Wpływ temperatury na elementy gospodarki energią wija drewniaka Lithobius forficatus (Wąsik T.) / 89
Horyzontalna heterogenność bioenergetyczna wybranego wycinka krajobrazu Bieszczad (Fischer Z., Klich D.) / 94
Horizontal bioenergetic heterogeneity of a chosen stretch of landscape in Bieszczady Mountains (Fischer Z., Klich D.) / 97
Piśmiennictwo / 100