W kręgu integralnego wychowania. Refleksja teologiczno-pedagogiczna

25,00 35,00 

Tytuł: W kręgu integralnego wychowania. Refleksja teologiczno-pedagogiczna
Redakcja: s. dr hab. Maria Loyola Opiela i Katarzyna Braun

Praca zbiorowa, czternasty tom Biblioteki Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Celem publikacji jest ukazanie szerokiej perspektywy integralnego wychowania ze wskazaniem najpierw ogólnych jego podstaw i celu, jakim jest integralny rozwój osoby, by podkreślić konieczność i wartość harmonijnego ujęcia wymiaru teologicznego i pedagogicznego. Wskazując na bogactwo wartości, treści oraz konkretnych działań wspierających integralny rozwój osoby w wychowaniu, nie pominięto także zagrożeń oraz uwarunkowań niesprzyjających realizacji jego celów. Po zarysowaniu kontekstu istotnych elementów procesu wychowania i jego wielorakich uwarunkowań przedstawiono przykłady realizacji działań edukacyjnych, duszpasterskich, uwzględniając aspekt historyczny, badawczy, formacyjny, praktyczny. Ich uszczegółowienie omawia druga część publikacji zawierająca przykłady dobrej praktyki w realizacji tych postulatów w konkretnych sytuacjach praktycznych. (s. dr hab. Maria Loyola Opiela)

Spis treści

 

Wstęp (s. Maria Loyola Opiela) / 7

Część I
Istota i warunki wychowania integralnego – refleksja teoretyczna / 13

s. Maria Loyola Opiela
Integralny rozwój osoby w pedagogice i pedagogii katolickiej / 15
The integral development of the person in pedagogics and Catholic pedagogy

Alina Rynio
Psychopedagogiczne konotacje potrzeby i możliwości integralnego rozwoju i wychowania / 31
Psychopedagogical connotations of needs and capabilities of integral development and education

Iwona Szewczak
Wiara jako podstawowy cel wychowania chrześcijańskiego w ujęciu Wolfganga Brezinki / 47
Faith as a basic purpose of Christian upbringing to Wolfgang Brezinka

ks. Łukasz Plata
Wartość dialogu w integralnym wychowaniu człowieka wobec wyzwań współczesności / 59
The value of dialogue in the integral education of man in the face of contemporary challenges

Katarzyna Braun
Działalność prospołeczna przestrzenią integralnego rozwoju i wychowania człowieka / 73
Pro-social activity as the space of integral development and human education

Karolina Szymaniak
Wychowanie integralne a wolne związki / 85
Integral education and free relationships

Część II
Przykłady dobrej praktyki w realizacji postulatów
integralnego wychowania / 99

Ewelina Kurowicka
Współpraca z rodzicami w przedszkolu jako ważny element integralnego wychowania dziecka / 101
Cooperation with parents in kindergarten as an important element of integral child rearing

ks. Andrzej Jasnos
Motywacje i oczekiwania uczestników spotkań dla rodziców „małe kroki w Wielkiej Sprawie” – analiza wyników badań / 113
Motivations and expectations of meeting participants for parents “small steps in the Great Case” – analysis of research results

ks. Andrzej Łuczyński
Wychowanie integralne w szkole salezjańskiej / 127
The integral education in Salesian school

Iwona Jabłońska
Wychowanie w myśl założeń Jana Bosko – oratorium we współczesnych czasach / 147
Education according to the concepts of Jan Bosko – an oratorio in contemporary times

ks. Łukasz Nycz
Realizacja postulatów wychowania integralnego w ramach szkolnych rekolekcji wielkopostnych / 161
Implementation of integral upbringing postulates as a part of school Lenten retreat

ks. Krzysztof Bieńczak
Integralny charakter wychowania w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży / 171
The integral nature of education in the Catholic Youth Association

ks. Michał Jędrzejski
Wychowanie integralne w jezuickich bursach muzycznych w Polsce od XVI do XVIII wieku / 181
The integral education in Jesuit musical dormitories in Poland from XVI to XVIII century