Radość gromadzenia. Sztuka porządkowania. Dawne kolekcje, wykazy, katalogi w perspektywie badawczej

25,00 38,00 

Tytuł: Radość gromadzenia. Sztuka porządkowania. Dawne kolekcje, wykazy, katalogi w perspektywie badawczej
Redakcja: prof. dr hab. Leszek Wojciechowski

Zbiór artykułów profesorów i absolwentów dwóch lubelskich uczelni: Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, pod redakcją prof. Leszka Wojciechowskiego. Główna część pracy omawia zagadnienia związane ze spisami i katalogami z okresu od drugiej połowy XVI do XVIII stulecia, z obszaru Rzeczypospolitej, jednak zasięg chronologiczny omawianych tematów jest znacznie szerszy.

 

Spis treści

Leszek Wojciechowski
Wprowadzenie / 9
Introduction / 15

Marcin Piotrowski
Badanie dawnych kolekcji i kolekcjonerów w świetle rozwoju współczesnej humanistyki
A study of ancient collections and collectors in the light of the development of modern humanities / 21

Marcin Piotrowski
Karol Bołsunowski i jego kolekcja plomb typu drohiczyńskiego. Ilustracja do rozważań o sprawczości rzeczy
Karl Bolsunovsky and his Drahichyn-type seals. An illustration of the agency of things / 27

Damian Kalinowski
Genealogia potomków Edypa w tragedii greckiej V wieku p.n.e.
Genealogy of the descendants of Oedipus in Greek tragedies of the 5th century BC / 117

Joanna Michnicka-Gajek
Sztafaż widoków miast Rzeczypospolitej, Pomorza i Śląska w Civitates orbis terrarum Hogenberga i Brauna
Staffage of cities in the Polish-Lithuanian Commonwealth, Pomerania and Silesia as portrayed in Hogenberg and Braun’s ‘Civitates Orbis Terrarum’ / 151

Janusz Łosowski
Spisy majątku czy ewidencja zbiorów? Rejestry księgozbiorów szlachty ziemi chełmskiej XVII–XVIII wieku
Property inventory or book collection registration? 17th–18th-century library registers of nobles in the province of Chełm / 193

Joanna Nastalska-Wiśnicka
Justyn z Miechowa (†1649) i najdawniejszy wykaz maryjnych miejsc świętych w dziele Discursus praedicabiles (1642)
Justin of Miechów (d. 1649) and the oldest list of sacred Marian sites in the work ‘Discursus praedicabiles’ (1642) / 211

Leszek Wojciechowski
Benedykta Chmielowskiego katalog cudownych krucyfiksów
Benedykt Chmielowski’s catalogue of miraculous crucifixes / 231

Tomasz Brodacki
Benedykta Chmielowskiego katalog wizerunków maryjnych zamieszczony w Nowych Atenach
Benedykt Chmielowski’s catalogue of Marian images included in ‘New Athens’ / 245

Katarzyna Binko
Okiem zakonnika – historia i duchowość polskich reformatów w świetle osiemnastowiecznych zakonnych katalogów hagiograficznych
Through the eyes of a monk: the history and spirituality of Polish Franciscan Reformers in the light of 18th-century monastic hagiographic chronicles / 269

Marcin Torenc
Zapomniane kazanie Ignacego Krasickiego w zbiorze Ozdoba i obrona ukraińskich krajów
A forgotten sermon by Igna­cy Krasicki in the collection ‘Adornment and defence of Ukrainian lands’ / 281