Program wychowania przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego

30,00 

Tytuł: Program wychowania przedszkolnego wg koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego

Program wychowania przedszkolnego wg koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego jest realizowany przez wiele przedszkoli w Polsce. Znalazł on już swoje stałe miejsce w pedagogice wychowania przedszkolnego, z uwagi na rzetelną wiedzę psychologiczną i pedagogiczną, w oparciu o którą został opracowany.

 

Spis treści

Opinia metodyczna . . . . . 7
Opinia metodyczna (po zmianach w 2017 r.) . . . . . 11
Wstęp . . . . . 13
I. Charakterystyka programu . . . . . 19
1. Cel programu . . . . . 19
2. Podstawy opracowania programu . . . . . 20
II. Ochronka (przedszkole) i jej specyfika . . . . . 21
1. Wizja ochronki . . . . . 21
2. Misja ochronki . . . . . 22
3. Specyfika wychowania w ochronkach . . . . . 22
4. Zasady wychowania w ochronkach Sióstr Służebniczek . . . . . 23
5. Zasady współpracy z rodziną i podejmowane zadania . . . . . 24
III. Struktura programu . . . . . 27
IV. Treści programowe . . . . . 31
1. Plan programu . . . . . 31
2. Obszary wychowawczo-dydaktyczne . . . . . 32
1) Obszar wychowawczo-dydaktyczny: FIZYCZNY . . . . . 34
2) Obszar wychowawczo-dydaktyczny: UMYSŁOWY . . . . . 40
3) Obszar wychowawczo-dydaktyczny: SPOŁECZNY . . . . . 48
4) Obszar wychowawczo-dydaktyczny: KULTUROWY . . . . . 54
5) Obszar wychowawczo-dydaktyczny: MORALNY . . . . . 58
6) Obszar wychowawczo-dydaktyczny: RELIGIJNY . . . . . 60
V. Wskazówki metodyczne . . . . . 65
VI. Aneks 1 . . . . . 77
1. Dzień w ochronce . . . . . 78
2. Dni tygodnia w ochronce . . . . . 82
3. Propozycja schematu tygodniowego planu pracy . . . . . 86
4. Propozycja schematu miesięcznego planu pracy . . . . . 87
5. Obrzędowość ochronki . . . . . 87
VII. Aneks 2 . . . . . 91
1. Osoba nauczyciela-wychowawcy w ochronce . . . . . 91
2. Miejsce i rola wychowawcy-mężczyzny w dziele ochronek . . . . . 95
3. Wychowanie ekologiczne w ochronce . . . . . 97
VIII. Aneks 3 . . . . . 101
1. Obserwacja pedagogiczna i diagnoza gotowości dzieci do podjęcia nauki szkolnej . . . . . 101
2. Program pracy z rodziną w ochronkach . . . . . 107
3. Procedura ewaluacji . . . . . 114
4. Wnioski z ewaluacji poszczególnych obszarów wychowawczo-dydaktycznych i współpracy z rodzicami . . . . . 116
IX. Bibliografia . . . . . 123
1. Literatura – podstawy programu . . . . . 123
2. Literatura pomocnicza w realizacji programu . . . . . 125