Okiem mistyka. Fides ex visu II

30,00 40,00 

Tytuł: Okiem mistyka, „Fides ex visu”, tom 2,
Redakcja: prof. dr hab. Aneta Kramiszewska

Okiem mistyka, „Fides ex visu”, tom 2, red. Aneta Kramiszewska

„Wiara z widzenia” – uznanie wzroku za równoprawne narzędzie, którym człowiek posługuje się w dochodzeniu do wiary, pozwala z wielką uwagą podjąć studia nad rolą sztuki w doświadczeniu religijnym. Z inicjatywy Katedry Historii Sztuki Kościelnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wydano w 2011 roku otwierający cykl publikacji tom pt. Fides ex visu. Anonsował on szerokie obszary badawcze, które tak sformułowany program ze sobą niesie. Kolejne publikacje poświęcone będą wybranym zagadnieniom, zawsze jednak postrzeganym w kontekście wspólnej, nadrzędnej idei „wiary z widzenia”. Niniejszy tom skupia się na relacji między osobą mistyka a światem sztuki.

Drogi mistyki i sztuki przecinały się w przeszłości nader często i nadal nieustannie się spotykają, jednocześnie broniąc wzajemnej autonomii i podkreślając różnice. Wizerunki będące dziełami rąk ludzkich i domagające się zapisu na materialnym nośniku stają w zdecydowanej opozycji wobec niewerbalnego i bezobrazowego poznania Boga w doświadczeniu mistyka. Indywidualne doświadczenie zjednoczenia z Bogiem i zrozumienia tajemnic wiary pozostaje wyłączną własnością obdarowanego nim człowieka. Czyżby zamykało to wszelkie drogi wzajemnego porozumienia między artystą i mistykiem? Jednak nie, jest jeszcze wyjątkowe „oko mistyka”, które widzi rzeczy niedostępne innym ludziom, dokonuje „przekładu”, choć ułomnego i dalekiego od doskonałości, poznanych prawd na malowane słowem obrazy, z uwagą przygląda się otaczającej go ikonosferze – buduje mocne i różnorodne więzi ze światem otaczającej go sztuki. Zostają one wykorzystane na drodze wiodącej do mistycznego poznania, gdy człowiek podejmuje wysiłek zbliżenia się do Boga, zbudowania wzajemnej relacji, gdy stawia pierwsze kroki na drodze oczyszczenia i medytacji, dążąc do zjednoczenia z Bóstwem. Kiedy osiągnie ten stan, zapragnie o nim opowiedzieć, utrwalić go i przekazać, gdy coś z tego doświadczenia ma zostać udzielone innym ludziom – sztuka pojawia się ponownie jako medium przekazu.

Spis treści

 

Aneta Kramiszewska
Wprowadzenie / 7

Ks. Marek Chmielewski
Czy mistyk potrzebuje obrazu / 11

Jacek Bolewski SJ
Widzenie Niewidzialnego. Od mistycznej Ewangelii do misterium obrazu Jezusa / 21

Ks. Janusz Królikowski
Teologiczne i mistyczne aspekty przekazów o św. Łukaszu jako malarzu / 35

Kamil Kopania
Rola animowanych rzeźb Chrystusa Ukrzyżowanego w pobożności cystersów oraz kartuzów angielskich u schyłku średniowiecza / 49

Ks. Michał Janocha
Mistyka czy mistyfikacja? Kilka uwag o genezie i dziejach kultu Matki Boskiej Bolesnej z Preszporka / 63

Ks. Andrzej Witko
Nadzwyczajne zjawiska mistyczne w andaluzyjskim malarstwie XVII wieku / 79

Barbara Skoczylas-Stadnik
Wizje świętego Bernarda z Clairvaux w sztuce cysterskiej / 103

Krystyna Moisan-Jabłońska
W kręgu mistyki karmelitańskiej, czyli o dwóch krakowskich obrazach „Wizerunku życia wnętrznego” / 135

Joanna Godlewicz-Adamiec
Literackie środki wyrazu o charakterze plastycznym jako środek komunikowania złożonych treści religijnych / 159

Krzysztof Przylicki
Pisma św. Brygidy jako źródło inspiracji dla sztuki średniowiecznej / 181

Ks. Ryszard Knapiński
Zapis wizji anielskiej liturgii w przeżyciach niemieckiej stygmatyczki Grety Ganseforth (1926–1996) / 201

Aneta Kramiszewska
Doświadczenie mistyczne w przekładzie na język sztuki. Wyzwania i pułapki na przykładzie ikonografii Trójcy Świętej / 211

Piotr Krasny
Niewidzialna łaska i pożądliwość oczu. Krytyka koncepcji fidei ex visu w pismach francuskich jansenistów / 225

Grażyna Ryba
Na granicy rzeczywistości. Mistyk, droga poznania mistycznego i artysta współczesny / 241

Zofia Zarębianka
Sposoby komunikowania treści mistycznych w twórczości poetyckiej Karola Wojtyły / 265

Ilustracje barwne / I