Nieoceniona wartość osoby. 25 lat Wspólnoty Wiara i Światło w Bochni

30,00 40,00 

Redakcja: ks. Andrzej Jasnos, s. Maria Loyola Opiela
Tytuł: Nieoceniona wartość osoby. 25 lat Wspólnoty Wiara i Światło w Bochni

Nieoceniona wartość osoby. 25 lat Wspólnoty Wiara i Światło w Bochni

Książka „Nieoceniona wartość osoby” jest owocem refleksji naukowej zrodzonej z okazji 25-letniej działalności Wspólnoty „Wiara i Światło” w Bochni. Książka jest adresowana do szerokiego grona odbiorców, zarówno do pedagogów, katechetyków i katechetów, jak i do duchowieństwa oraz wszystkich, którym świat osób z niepełnosprawnościami jest bliski. Jest to cenny wkład dokumentujący dzieło urzeczywistniania się koncepcji J. Vaniera w Polsce, a zwłaszcza w Bochni. Dzięki licznym opublikowanym świadectwom jest przyczynkiem naukowym do dalszych badań i inspiracją dla rodzin z osobami z niepełnosprawnością intelektualną do sięgnięcia po cenne połączenie teorii i praktyki w ukazywaniu nieocenionej wartości każdej osoby, także tej naznaczonej przez niepełnosprawność. (Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL)

 

Spis treści

Słowo Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchu Wiara i Światło oraz Fundacji L’Arche (bp Henryk Ciereszko) / 9
Word of the Delegate of the Polish Episcopal Conference for the Faith and Light Community and the L’Arche Foundation

Wstęp (ks. Andrzej Jasnos) / 13

Część I / Part I
Nieoceniona wartość osoby. Teoria i praktyka interdyscyplinarnego oraz wspólnotowego działania na rzecz integralnego rozwoju i wychowania osób z niepełnosprawnością intelektualną
The inestimable value of person Theory and practice of interdisciplinary and community-based activity in favor of integral development and upbringing of persons with an intellectual disability

Ks. Jacek Siewiora
Odczytanie niepełnosprawności w duchu eklezjalnym / 23
Viewing disability in an ecclesial spirit

Ks. Sebastian Musiał
Osoba z… czyli historia pojęcia niepełnosprawności intelektualnej. Opisywać czy działać? / 39
A person with… or the history of the term of intellectual disability. Describe or act?

Ks. Tadeusz Michalik
Ochrona dziecka z niepełnosprawnością przed przemocą seksualną / 55
Protection of child with disability from sexual violence

Ks. Tomasz Janik
Człowiek jako najważniejszy kapitał wspólnoty / 75
Human as the most important community capital

Ks. Jakub Kuchta
Początki Wspólnoty Wiara i Światło na świecie i w Polsce / 91
Beginnings of the Faith and Light Community in the world and in Poland

Ewa Domagała-Zyśk
Wymiary budowania wspólnoty w pedagogice Jeana Vaniera / 105
Dimensions of community building in Jean Vanier’s pedagogy

s. Maria Loyola Opiela
Znaczenie wczesnej edukacji w integralnym rozwoju i wychowaniu osoby – wymiar indywidualny i wspólnotowy / 115
The importance of early education in the integral development and upbringing of a person – individual and community dimension

Aneta Rayzacher-Majewska
Znaczenie wspólnoty w życiu rodziców dziecka z niepełnosprawnością / 131
The meaning of community in the life of parents of a child with disability

Ks. Tomasz Cabaj
Program Wczesnej Interwencji dla dzieci z niepełnosprawnością złożoną realizowany w Toronto według modelu Jeana Vaniera / 143
The Early Intervention Program for children with a complex disability in Toronto according to the Jean Vanier’s model

Ks. Andrzej Jasnos
Sakrament spotkania, czyli o relacjach międzyosobowych we Wspólnotach Wiara i Światło / 155
Sacrament of meeting or interpersonal relationships in the Faith and Light Communities

Ks. Damian Fleszer
Rola kapelana we Wspólnocie Wiara i Światło / 171
The role of chapelain in the Faith and Light Community

Olga Cieniuch
Organizacja katechezy w klasach integracyjnych / 179
The organization of religious education in integration classes

Andrzej Grudziński
Rozumienie starości w ujęciu Jeana Vaniera / 189
The Jean Vanier’s understanding of old age

Część II / Part II
25 lat Wspólnoty Wiara i Światło w Bochni. Świadectwa
25 years of the Faith and Light Community in Bochnia. Testimonies

Kapłani / Priests
Ks. Zbigniew Szostak
Odkrywanie na nowo serca Ewangelii / 203

Ks. Mariusz Gródek
Bogactwo szczerości i ludzkich relacji / 206

Ks. Antoni Mulka
Kto z nas jest bliżej Boga / 207

Ks. Piotr Obrzut
Światło nadziei i Bożej miłości / 208

Rodzice – Rodzina / Parents – Family
Marianna Korol
„Każde istnienie to Boży dar” – prawdziwa historia rodzica dziecka z niepełnosprawnością intelektualną / 209

Zofia Korpała
Przyjmowanie z otwartym sercem / 211

Danuta Dawiec
Dzielenie się sercem / 212

Bożena Wąsik
Bóg postawił na mojej drodze / 213

Konrad Kowalski, Janina Porębska, Magdalena Porębska
Dziecięca radość / 214

Przyjaciele / Friends
Justyna Sarwa
Wspólnota, to znaczy być zwyczajnym / 215

Magdalena Lech, Klaudia Wąsik, Agnieszka Ciastoń
„Abyśmy byli jedno” – czyli razem na wiaroświetlanej drodze / 217

Barbara Drążkiewicz-Rudek
Pierwsze kroki Wspólnoty / 219

Marta (Zabrzańska) Michałek
Wyruszyć razem, by odkryć największy dar – przyjaźń / 220

Klaudia Wąsik
Modlitwa we Wspólnocie / 223

Marzena Czekaj
O tych, co odeszli, by stale być blisko… / 224

Agnieszka (Maćkowska) Jankowska
„Panie, proszę spraw […], żebym zawsze kochał to, co piękne, pozostawił ciepły ślad na czyjejś ręce” / 226

Anna (Jasnos) Wańtrych
Więcej otrzymałam, niż dałam… / 227

Barbara (Kmiecik) Kica
Świadectwo życia we Wspólnocie / 228
Elżbieta (Polek) Szczurek
Jednym słowem: Miłość / 231

Kinga i Dominik Guziki
Decyzja o byciu razem / 233

Katarzyna Kmiecik
Blisko serca / 233

Monika Wojewoda-Górska
Moja droga Wspólnoty / 234

Amelia Augustyńska-Sobaś
„Nawet najlepsi nie uczą się miłości sami” / 236

Katarzyna Hebda-Ligęza
Wiara i Światło moim pierwszym małżeństwem / 237

Katarzyna (Mróz) Cygnarowicz
Wspólnota przeniknęła całe moje dorosłe życie – dziękuję / 240

Justyna Więsek
Zostałam na dłużej / 242

Marzena Czekaj
Jak w rodzinie / 243

Anna Gajewczyk
Przyjaciel o złotym sercu / 245

Br. Korneliusz Jaśkiewicz OFM
Wspomnienie / 245

Magdalena Wójcik
Najpierw uleczyć siebie / 246

Joanna Cyz
Otwarcie się / 246

Krzysztof Imiołek
Zwyczajna ludzka życzliwość / 247

Agnieszka Kania
Uścisk „Gumisia” / 248