Kościół. Społeczeństwo. Kultura

50,00 

Redakcja: Janusz Drob, Hubert Łaszkiewicz, Arkadiusz Stasiak, Bogumił Szady, Cezary Taracha
Tytuł: Kościół. Społeczeństwo. Kultura

Kościół. Społeczeństwo. Kultura

Zespół redakcyjny:
Janusz Drob
Hubert Łaszkiewicz
Arkadiusz Stasiak
Bogumił Szady
Cezary Taracha

O książce

Praca zawiera artykuły dedykowane Profesorowi Wiesławowi Müllerowi z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowej.

 

Spis treści

Wprowadzenie (Janusz Drob) / 5

Z DZIEJÓW KOŚCIOŁÓW W RZECZYPOSPOLITEJ

Jerzy Kłoczowski,
Najstarszy klasztor lubelski i jego początkowe dzieje / 11
Urszula Borkowska,
Fundacje kościelne wielkopolskiej rodziny książęcej w drugiej połowie
XIII wieku / 17
Henryk Wąsowicz,
Średniowieczny kult liturgiczny świętych Cyryla i Metodego w Europie
Środkowo-Wschodniej w świetle ksiąg liturgicznych / 29
Eugeniusz Wiśniowski
Terminarz i miejsce święceń osób duchownych
w diecezji płockiej w latach 1515-1530 / 37
Bernard Dompnier
Le premier siecle de l’histoire des monasteres polonais
de la Visitation ŕ travers leurs lettres circulaires / 47
Aleksandra Witkowska OSU
Błogosławiona Jolenta w staropolskiej tradycji historiograficznej / 65
Maria Adelaine Mongini
Il Manoscritto N. 470, Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, della Legenda Maior di S. Caterina de Siena (Differenze di carattere iconografico tra i codici della Legenda Maior di ambito veneto-caffariniano e lombardo-maconiano) / 81
Joanna Szady
Duchowieństwo parafialne w Radzyniu w XVI-XVIII wieku / 91
Stanisław K. Olczak
Kościoły parafialne dekanatu Radziejów w świetle wizytacji kanonicznej
z 1711 roku / 105
Jacek Krochmal
Unia w eparchii przemysko-samborskiej
za rządów władyki Atanazego Krupeckiego (1609-1652) / 117
Bogumił Szady
Inkorporacja parafii w Grabowcu
do chełmskiej kapituły katedralnej w 1624 roku / 133
Jacek Chachaj
Dzieje parafii Lipsko w świetle zeznań jej mieszkańców z 1689 roku / 147
Józef Andrzej Gierowski
Kościół wobec konfederacji tarnogrodzkiej / 153
Stanisław Jop
Parafie Kościoła Wschodniego na terenie puszczy kolechowickiej
i parczewskiej w XVIII wieku (świątynie, obsługa duszpasterska) / 165
Tomasz Nowicki
Duchowni luterańscy w Gdańsku w 1779 r. / 179
Jan Skarbek
Biskupi senatorowie w dobie rozbiorów Rzeczypospolitej w Księstwie
Warszawskim i w Królestwie Polskim (wybrane zagadnienia) / 187
Witold Kołbuk
Propaganda prawosławia i wielkoruskiego nacjonalizmu na łamach
chełmskich czasopism cerkiewnych na przełomie XIX i XX wieku / 201
Antoni Mironowicz
Prawosławny ośrodek kultowy w Piatience / 211
Daniel Olszewski
Stowarzyszenia parafialne w II Rzeczypospolitej.
Zarys problematyki badawczej / 221
Anna Krochmal
Kościół greckokatolicki w życiu politycznym Galicji (1867-1914)
– wybrane problemy / 231
Piotr Siwicki
Metropolita Andrzej Szeptycki a reżim hitlerowski
w świetle wspomnień Józefa Lebedowicza / 241

SPOŁECZEŃSTWO I KULTURA

Janusz Tazbir
Szlachecko-chłopska osmoza kulturowa / 253
Janusz A. Drob
Obraza i honor w kulturze szlacheckiej / 263
Marian Surdacki
Dobroczynność w świecie starożytnym / 275
Henryk Damian Wojtyska CP
Instrukcje nuncjuszów jako instrument przepływu informacji
i wiedzy o Polsce XVI i XVII w. / 285
Hubert Łaszkiewicz
Koleje życia ludzi marginesu społecznego
w drugiej połowie XVII wieku / 293
Stanisław Litak
Kuna przy kościele / 299
Janusz Łosowski
Poważane rzemiosło? Kat lubelski w Lubartowie w roku 1774 / 307
Jerzy Lileyko
Kapelusz z piórami na bacciarellowskim portrecie Stanisława Augusta / 323
Piotr Paweł Gach
Instrukcja dla wyjeżdżającego z Polski do Rzymu w 1738 roku / 339
Piotr Dymmel
Lwowski rękopis Banderia Prutenorum Jana Długosza / 347
Rafał Nawrocki
Architektura Kaplicy Firlejowskiej w Bejscach.
Próba analizy programu ideowego / 363
Barbara Obtułowicz
Wizerunek kobiety hiszpańskiej w romances de ciego
z przełomu XVIII/XIX wieku / 373
Alberto Marcos Martín
Oligarquías urbanas y gobiernos ciudadanos
en la Espańa del siglo XVI / 387
Ewa M. Ziółek
Zasobność dworu szlacheckiego w XIX wieku na przykładzie
Łańcuchowa (w oparciu o inwentarz Stanisława Wołk-Łaniewskiego) / 419
Anna Dymmel
Obraz miasta Lublina Seweryna Zenona Sierpińskiego
i jego odbiorcy. Z dziejów społecznego obiegu książki naukowej
w pierwszej połowie XIX wieku / 427
Adam Redzik
Organizacja i funkcjonowanie szkolnictwa elementarnego
w drugiej połowie XIX wieku i w II Rzeczypospolitej
na przykładzie Rejonu Tuchowicko-Stanińskiego w Ziemi Łukowskiej / 441
Jan Konefał
Pomoc mieszkańców Zwierzyńca żołnierzom Wojska Polskiego
w latach 1918-1922 / 457
Eugeniusz Niebelski
Jakiś zadziwiający duch powiał na sługi ołtarza
(Duchowieństwo katolickie w Królestwie Polskim
w 1862 roku wobec Komitetu Centralnego Narodowego) / 465

Z MYŚLI SPOŁECZNO-POLITYCZNEJ

Cezary Taracha
Dokumenty związane z ambasadą hrabiego Arandy w Polsce, 1760 r. / 489
Cristina González Caizán
La administración borbónica y los círculos políticos: el caso
de Agustín Pablo de Ordeńana, hechura del marqués de la Ensenada / 503
Carlos Álvarez Nogal
La política monetaria de Castilla en el siglo XVII. Los intentos
de la real hacienda por controlar el tipo de cambio plata-vellon / 519
Arkadiusz M. Stasiak
Jedność istnienia i postrzegania. Umiarkowanie republikański
wymiar patriotyzmu jako indywidualnej relacji wobec ojczyzny / 535
Jan Ziółek
Hotel Lambert wobec polityki włoskiej Napoleona III
w końcu lat pięćdziesiątych zeszłego stulecia / 543
Mirosław Filipowicz
Kłopotliwy temat. Rosja i Rosjanie w opiniach historyków polskich
na przełomie XIX i XX wieku / 553
Rafał Żebrowski
Działalność naukowa i społeczna Emanuela Ringelbluma
przed wybuchem II wojny światowej / 571
Tomasz Strzembosz
Kilka myśli o roli „zdrowego rozsądku” czyli o tym czego teoria Darwina może nauczyć historyka dziejów najnowszych / 587
Władysław Rostocki
Profesora Wacława Makowskiego „Nauka o państwie” / 595
Kazimierz Brończyk
Okruchy wspomnień. Fragment (wstępem i przypisami opatrzył Maciej Sobieraj) / 603
Bibliografia prac Wiesława Müllera za lata 1957–2003 / 621
Wykaz prac dyplomowych napisanych pod kierunkiem profesora Wiesława Müllera / 631