Koncepcja ujmowania i prezentacji informacji…

35,00 45,00 

Autor: Michał Hendryk
Tytuł: Koncepcja ujmowania i prezentacji informacji o innych całkowitych dochodach w rachunku wyniku całkowitego

Jedną z większych kontrowersji związanych z koncepcją wyniku całkowitego jest to, że ponad 25 lat od implementacji koncepcji w amerykańskich standardach rachunkowości i 15 lat od jej implementacji w międzynarodowych standardach rachunkowości, w dalszym ciągu nie wypracowano ram koncepcyjnych, które w jasny sposób identyfikowałyby treść ekonomiczną wyniku całkowitego, z wydzieleniem zasad kwalifikacji pozycji wynikowych do kategorii innych całkowitych dochodów. W konsekwencji, inne całkowite dochody, z założenia stanowiące rozszerzenie informacji o wyniku finansowym, są obecnie zbiorem pozycji o zróżnicowanym charakterze, które mogą być niezrozumiałe dla interesariuszy. […]

Niniejsza monografia może być istotnym głosem w tej dyskusji co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze daje odpowiedź na pytanie, w jakim kierunku mogą ewoluować międzynarodowe standardy rachunkowości, by koncepcja wyniku całkowitego mogła zyskać szerszą akceptację interesariuszy. Po drugie i najważniejsze, nie tylko wskazuje kierunek zmian, ale zawiera konkretne propozycje, które – zdaniem autora – ostatecznie pozwoliłyby rozwiązać problem braku ram koncepcyjnych w tym obszarze, nie wprowadzając jednocześnie rewolucji i chao­su w obecnie obowiązujących standardach rachunkowości, a w szczególności w MSR.

 

Spis treści

Wykaz skrótów / 7

Wstęp / 9

1. Analiza potrzeb interesariuszy w zakresie ujmowania i prezentacji informacji o wyniku całkowitym / 13
1.1. Kluczowe problemy związane z ujawnianiem i prezentacją informacji o wyniku całkowitym / 13
1.2. Metodyka badania potrzeb interesariuszy w zakresie ujmowania i prezentacji informacji o wyniku całkowitym / 25
1.3. Potrzeby interesariuszy w zakresie ujmowania i prezentacji informacji o wyniku całkowitym na przykładzie listów dyskusyjnych w kontekście zmian MSR 1 / 30
1.4. Potrzeby interesariuszy w zakresie ujmowania i prezentacji informacji o wyniku całkowitym na przykładzie listów dyskusyjnych w kontekście zmian Założeń Koncepcyjnych Sprawozdawczości Finansowej / 87

2. Potencjalne kierunki zmian zasad ujmowania i prezentacji informacji o składnikach innych całkowitych dochodów w ujęciu IASB / 101
2.1. Dokumenty IASB objęte analiząv101
2.2. Charakterystyka składników innych całkowitych dochodów w ujęciu IASB / 103
2.3. Kryteria kwalifikacji przychodów i kosztów do zysku lub straty oraz innych całkowitych dochodów w opracowaniach IASB / 110
2.4. Podsumowanie / 124

3. Założenia koncepcyjne w obszarze ujmowania i prezentacji informacji o składnikach innych całkowitych dochodów / 131
3.1. Uzasadnienie założeń koncepcyjnych w zakresie innych całkowitych dochodów / 131
3.2. Fundamentalne założenia koncepcji / 132
3.3. Kryteria kwalifikacji przychodów i kosztów do zysku lub straty i innych całkowitych dochodów / 136
3.4. Kierunkowe propozycje prezentacji informacji o składnikach innych całkowitych dochodów / 158
3.5. Podsumowanie / 164

Zakończenie / 167

Summary / 171
Bibliografia / 177
Spis tabel / 183
Spis wykresów / 184
Spis rysunków / 185
Załącznik / 185