Biskupi unickiej metropolii kijowskiej w XVIII wieku

30,00 45,00 

Tytuł: Biskupi unickiej metropolii kijowskiej w XVIII wieku
Autor: Dorota Wereda

Dorota Wereda, Biskupi unickiej metropolii kijowskiej w XVIII wieku

 

W wielonarodowej i wielowyznaniowej Rzeczypospolitej w czasach nowożytnych znaczącą rolę społeczną, religijną i kulturową odgrywała tradycja bizantyjska, reprezentowana przede wszystkim przez Cerkiew prawosławną, a po zawarciu w latach 1595–1596 unii części hierarchów prawosławnej metropolii kijowskiej z Kościołem rzymskokatolickim – przez Cerkiew unicką. Znaczenie tej wspólnoty religijnej w rozwoju procesów dziejowych było przedstawiane w historiografii w różnorodnych kontekstach. Efekty najnowszych badań coraz częściej podważają rolę tej społeczności jako kulturowego i religijnego pomostu pomiędzy Wschodem i Zachodem. Pomimo wielu ewolucyjnych zmian absorbujących elementy szeroko rozumianej kultury łacińskiej, Cerkiew unicka w XVIII wieku pozostała suwerennym organizacyjnie organizmem, świadomym własnej tożsamości na pograniczu kultur.
dr hab. Bogumił Szady, fragment recenzji

Monografia Doroty Weredy nie jest klasycznym studium prozopograficznym, co może sugerować tytuł […]. Sposób ujęcia oraz problemy stawiane w książce wykraczają daleko poza granice standardowych prac na temat zbiorowości ludzkich i grup społecznych. Zakres tematyczny, bogactwo wykorzystanych źródeł oraz szeroki kontekst badawczy pozwalają uchwycić episkopat Kościoła unickiego w niemal wszystkich aspektach jego aktywności społecznej i duszpasterskiej. Największą trudnością z jaką musiała zmierzyć się Autorka było właściwe wyważenie między kwestiami ogólnymi dotyczącymi życia religijnego, społecznego a nawet politycznego a postawami indywidualnymi i grupowymi biskupów Kościoła unickiego.

Fragment Wstępu

Spis treści

Wstęp / 7

Rozdział I
Droga do biskupstwa / 17
1. Hierarchowie metropolii kijowskiej i ich droga do sakry w świetle przepisów prawa kanonicznego / 17
2. Pochodzenie / 28
3. Wykształcenie / 38
4. Działalność w zakonie bazylianów / 48
5. Działalność na urzędach diecezjalnych / 59
6. Rekomendacje / 60
7. Elekcje / 76
8. Proces informacyjny i wyznanie wiary / 85
9. Święcenia / 91
10. Rotacje / 103

Rozdział II
Biskupi jako grupa społeczna / 109
1. Wyrazy pozycji społecznej / 109
2. Relacje w grupie / 123
3. Wobec rządzących / 134
a) wobec Rzeczypospolitej i króla / 134
b) pod panowaniem austriackim / 162
c) pod panowaniem rosyjskim / 168
4. Episkopat w staropolskim społeczeństwie / 186
a) relacje z elitami społecznymi / 186
b) relacje z biskupami obrządku łacińskiego / 197
c) udział w ceremoniach koronacyjnych wizerunków maryjnych / 211
d) ceremonie pogrzebowe / 216
d) rezydencje i styl życia / 222

Rozdział III
Biskupi jako ordynariusze diecezji / 247
1. Organizacja synodów / 247
2. Wizytacje / 259
3. Misje / 271
4. Organizacja kapituł / 272
5. Działalność oświatowa / 283
6. Katedry / 309

Zakończenie / 329

Wykaz skrótów / 335
Aneks / 337
Bibliografia / 353