Bioenergetyka ekologiczna

40,00 

Redakcja: Kajetan Perzanowski
Tytuł: Bioenergetyka ekologiczna. Koncepcje i zastosowania praktyczne

Bioenergetyka ekologiczna. Koncepcje i zastosowania praktyczne, Kajetan Perzanowski [i inn.] (red.)

O książce

Bioenergetyka ekologiczna przeżywała swój gwałtowny rozwój w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia. W tym okresie znaczący wkład w tę dziedzinę wnieśli również ekolodzy polscy, a ich prace często łączyły kierunki badań reprezentowanych przez ekologię zachodnią, głównie anglosaską i jej odpowiednik rozwijany w szkole rosyjskiej.
W ostatnich latach badania bioenergetyczne ponownie stają się obiektem zainteresowania w aspekcie ekologicznych badań przestrzennych (Forman, Godron 1986, Turner M.G. i in. 2001 i inni). Zastosowanie metodologii służącej do szacowania bilansów energii niejednokrotnie umożliwia ocenę funkcjonowania, zaburzeń i równowagi w dużych obszarowo systemach ekologicznych. Oznaki świadczące o zaburzeniu przepływu energii przez dany system mogą być również wskaźnikiem pozwalającym na wczesne wykrycie zmian w jego funkcjonowaniu i strukturze (Risser 1987).

Spis treści

Wprowadzenie
Fischer Z., Perzanowski K / 7

Fischer Z.
Ekologia krajobrazu a bioenergetyka – dotychczasowy kierunek Katedry
Ekologii Krajobrazu, Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego KUL / 9

Fischer Z., Belicki P.
Próba zastosowania wskaźnika bionergetycznego do oceny heterogenności
wycinka krajobrazu górskiego Tien-Shan / 21

Fischer Z., Klekowski R.Z.
Czy bioenergetyka może służyć prognozowaniu ekologiczno-ekonomicznemu? / 25

Maciejewska K., Opaliński K.W., Krajewska-Sołtys A.
Bioenergetyczne miary międzygatunkowej konkurencji larw ryb o pokarm / 35

Magomedov M-R.D.
Energetyczne podstawy funkcjonowania i stabilności naturalnych populacji / 47

Miedziejko E., Ryszkowski L., Kędziora A.
Produkcja entropii w różnych ekosystemach krajobrazu rolniczego / 68

Omarov K.
Gospodarka energią pokarmu u chomika Mesocricetus raddei w warunkach
krajobrazu rolnego wschodniego Kaukazu / 82

Opaliński K.W., Maciejewska K.
Dlaczego kryl nie tonie? Euphausia superba widziana oczami bioenergetyka / 98

Pis T., Czuchnowski R.
Bioenergetyka wzrostu kuraków oraz ptaków szponiastych / 108

Prus P., Prus T., Wiśniewolski W.
Produktywność różnych poziomów troficznych jako podstawa planowania
racjonalnej gospodarki rybackiej w górskim i nizinnym zbiorniku zaporowym / 122

Romanowski J., Kowalczyk K.
Modelowanie potencjalnych zagrożeń dla obszarów Natura 2000 / 133

Urban-Malinga B., Opaliński K.W.
Czy plaża żyje? Przepływ energii przez piaszczystą plażę bałtycką / 141

Abstrakty
(prezentacje i postery)

Boniecki P., Opaliński K. W.
Czy w żabim skrzeku wszystkie jaja mają równe szanse? / 158

Khvorostova N., Opaliński K.W.
Czy metodami bioenergetycznymi można mierzyć konkurencje
wewnątrzgatunkową? Eksperymenty na ślimaku Achatina achatina / 159

Konarzewski M.
Czy budżety energetyczne podlegają działaniu doboru naturalnego? / 160

Niewinna M.
Zróżnicowanie bioenergetyczne wybranych drzewostanów leśnego krajobrazu
Bieszczad w oparciu o wskaźnik rozkład/opad / 161

Opaliński K. W., Maciejewska K., Urban-Malinga B., Węsławski J. M.
Przepływ energii przez piaszczysty litoral bałtycki / 162

Perzanowski K.
Ekologia stosowana jako podstawa monitoringu stanu środowiska naturalnego / 163

Romańska M.
Zróżnicowanie struktury troficznej w wybranych fragmentach krajobrazu
tajgi ussuryjskiej / 164

Sadowska E.T., Stanisz A., Baliga-Klimczyk K., Labocha-Derkowska M., Koteja P.
Koszty utrzymania a podstawowe i maksymalne tempo metabolizmu
u nornicy rudej, Clethrionomys / 165

Taylor R.E.
Budżety energetyczne najmniejszych ssaków – kosztowne życie ryjówek / 166

Uchmański J.
P = A- R / 167

Uvarov A.V.
Energetics of soil nematode community in the presence of earthworms / 168