Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie VI. Bakalaureaty arystokraty, czyli dole i niedole dzieciństwa

80,00 

Tytuł: Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie VI. Bakalaureaty arystokraty, czyli dole i niedole dzieciństwa
Redakcja: Hubert Łaszkiewicz

Materiały VI sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce w dniach 6–8 października 2016 roku, pod redakcją dra hab. Huberta Łaszkiewicza.
Oparte na różnorodnym materiale źródłowym studia poświęcone są zagadnieniom związanym z wychowaniem młodych arystokratów, z edukacją a także rozrywkami, zabawami i zabawkami dzieci i młodzieży ze środowiska ziemiańskiego. Autorzy omawiają wzorce i praktyki edukacyjne rodów o różnym stopniu zamożności, różnej roli społecznej i politycznej. Przedstawiają ówczesne kształcenie szkolne a także rolę guwernerów, bon i guwernantek. Opowiadają o przedmiotach codziennego użytku – wyposażeniu dziecięcych pokoi, książkach, zabawkach, ubraniach.

 

Spis treści

WSTĘP
Ziemiańska paideia w Polsce (Hubert Łaszkiewicz) / 9

I. Wychowanie

Konrad Ajewski
Wychowanie dzieci Stanisława i Zofii Zamoyskich (lata 1800–1830) / 21

Izabela Broszkowska
Wychowanie i kształcenie dzieci w rodzinach ziemiańskich w Wielkopolsce na przełomie XIX i XX wieku na przykładzie dwóch domów Żółtowskich – w Godurowie i Jarogniewicach /35

Aldona CholewIanka-Kruszyńska
Wychowanie dzieci – braci Alfreda i Artura Potockich w Łańcucie i Pod Baranami w Krakowie w dwudziestych i trzydziestych latach XIX wieku / 47

Jan Lucjan Kochanowski
Kształcenie i kształtowanie młodzieży ziemiańskiej na przykładzie małżeństwa Ireny i Jerzego Korwin Kochanowskich z Łopiennika w Lubelskiem / 69

Joanna Regina Kowalska
Praktycznie czy wytwornie. Ubiory niemowlęce według poradników z pierwszej połowy XIX wieku / 75

Stanisław Jan Rostworowski
Dzieciństwo naznaczone wojną / 93

Anna Wnuk
Wychowanie dzieci w domu Hemplów z Wałowic. Postawy rodziców i losy dzieci / 115

Zuzanna Żubka-Chmielewska
„Mały lord” i bosy urwis – o ubiorze dziecięcym w środowisku ziemiańskim na przełomie XIX i XX wieku przez pryzmat rodzinnych fotografii i wspomnień /131

II. Kształcenie

Anna Dąbrowska
Instytut Panien Szlacheckich w Białymstoku. Materiały ikonograficzne w zbiorach Muzeum Historycznego w Białymstoku / 147

Jarosław Durka
Wacław Iwanowski (1869–1942) – nauczyciel i wychowawca synów polskiej arystokracji w świetle własnej korespondencji / 163

Tadeusz Epsztein
Wychowawcy i nauczyciele w domu ziemiańskim w XIX i XX wieku – próba charakterystyki grupy społecznej / 185

Kamila Kłudkiewicz
Edukacja artystyczna młodych arystokratek w połowie XIX wieku na przykładzie edukacji księżniczki Izabeli Czartoryskiej / 197

J. Ewa Leśniewska
Dzieciństwo i młodość Heleny, sieroty po Jakubie i Beacie z Szamotuł Orzechowskich, nieletniej właścicielki dóbr ziemskich Łańcuchów / 213

Aldona Łyszkowska
Opiekunowie Zygmunta Krasińskiego – od bony do guwernera / 229

Łucja Kondratowicz-Miliszkiewicz
Dwór i miasteczko lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku w pracy szkolnej Zbyszka i Janusza Raciszewskich z Uchań / 241

Ewa Polak-Pałkiewicz
Przyjaciele domu, czyli nauczyciele domowi. Przyczynek do sztuki wychowania w polskich rodzinach ziemiańskich / 263

Monika Siwińska
Edukacja domowa dziewcząt w latach 1864–1914 / 277

Anna Szczepaniak
Edukacja dzieci będących pod opieką Jana Zamoyskiego z Kozłówki / 289

Olga Regina Tomaszewska, Norbert Dariusz Tomaszewski
Leopold Müller (1815–1893), germanista, guwerner, podróżnik, pamiętnikarz / 311

Elżbieta Wierzbicka
Literatura i sztuka w edukacji ziemian w świetle archiwaliów z zasobu Archiwum Państwowego w Lublinie / 319

Jarosław Maciej Zawadzki
Przedwojenni senatorowie o nauce swojej i swoich dzieci / 345

III. Rozrywki

Aldona Cholewianka-Kruszyńska
Dzieci na kucach. Nauka jazdy konnej w ziemiańskich domach w Polsce w XIX i w pierwszej połowie XX wieku / 363

Agnieszka Dąbrowska
Gry i zabawy dla najmłodszych. Dziecięce rozrywki w latach międzywojennych w nawiązaniu do zbioru zabytków kultury materialnej Muzeum Warszawy / 387

Teresa Jabłońska
Pokoje dziecinne w dawnych dworach i pałacach / 407

Joanna Kowalik-Bylicka
Czas nauki i zabawy dzieci Marianny i Eustachego Potockich. Przyczynek do dziejów wychowania w drugiej połowie XVIII wieku / 423

Grzegorz Miliszkiewicz
Zabawki Januszka i Zbyszka Raciszewskich z Uchań – odwzorowanie rysunków i zapisów archiwum podworskiego w ofercie handlowej II Rzeczypospolitej / 439

Anna Pachocka
Rozrywki dziecięce w świetle pamiętników z drugiej połowy XIX wieku / 457

Magdalena Pilsak
Dawna ilustracja w książkach dla dzieci na wystawie w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce / 479

Noty o autorach / 487
Indeks miejscowości / 498
Indeks osób / 503