Piotr Plisiecki

Dr hab. Piotr Plisiecki

Dr hab. Piotr Plisiecki, urodzony w 1974 r. w Lublinie. Adiunkt przy Katedrze Historii Średniowiecznej Instytutu Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Od 1997 roku prowadzi na tejże Uczelni wykłady i zajęcia zarówno z historii Polski średniowiecznej jak i szeroko rozumianej historii powszechnej wieków średnich. Swoje zainteresowania i badania naukowe oraz tematy publikacji koncentruje wokół problemów Kościoła katolickiego w Polsce średniowiecznej, jego struktur struktur (m.in. w 2005 r. doktorat Praktyka dziesięcinna w dekanacie Kije w świetle tzw. Liber Beneficiorum Jana Długosza wyróżniony nagrodą Rektora KUL), dziejów monastycyzmu średniowiecznego (Marcin z Tours. Zwyczajny święty, 2007 r.) oraz tych wszystkich sfer świata średniowiecznego w których historia krzyżowała się z teologią i filozofią.