Paweł Madejski

Dr hab. Paweł Madejski

Dr hab. Paweł Madejski. Ur. 1976 w Zwoleniu. W latach 1995–2000 studiował na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej na kierunku historia. Magisterium pt. Kancelaria i archiwum cesarskie od początku rządów Augusta do końca rządów Trajana 27 r. p. n. e. – 117 r. n. e. napisał pod kierunkiem prof. dr. hab. Lesława Morawieckiego. Od 2000 roku był słuchaczem studium doktoranckiego w Instytucie Historii UMCS na seminarium prof. dr. hab. L. Morawieckiego, a po jego śmierci w 2004 roku – na seminarium prof. dr. hab. Leszka Mrozewicza (UAM).