Paweł Kras

Prof. dr hab. Paweł Kras

Prof. dr hab. Paweł Kras (ur. 1969), absolwent historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw a II, a także Central European University w Budapeszcie. Od 1995 r. jest zatrudniony w KUL (od 2009 r. na stanowisku profesora nadzwyczajnego), a w latach 2015-2018 pracował także w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN w Warszawie. Od 2022 r. pełni funkcję dyrektora Centrum Studiów Mediewistycznych w Lublinie. Zajmuje się historią średniowiecznego chrześcijaństwa, zwłaszcza ruchami religijnymi w późnym średniowieczu, a także dziejami Czech i stosunków polsko-czeskich. Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych, w tym trzech książek: Husyci w piętnastowiecznej Polsce (1998), Ad abolendam diversarum haeresium pravitatem. System inkwizycyjny w średniowiecznej Europie (2006; wersja angielska: 2020); Proces beginek świdnickich w 1332 roku. Studia historyczne i edycja łacińsko-polska (2017; wersja angielska: 2023).