Jan Lewandowski

Prof. dr hab. Jan Lewandowski

Historyk dziejów Europy Środkowo-Wschodniej  XIX i XX w. Badacz procesów narodotwórczych, konfliktów na tle narodowościowym, religijnym i społecznym. Emerytowany profesor zwyczajny Instytutu Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wykładowca na estońskich uniwersytetach w Tartu i Tallinie. Autor ponad 300 publikacji naukowych, popularnonaukowych i publicystycznych, w tym m. in. książek Na pograniczu. Polityka władz państwowych wobec unitów Podlasia i Chełmszczyzny 1772–1875, Historia Estonii. Kilka­dziesiąt tekstów publicystycznych, popularnonaukowych w lubelskiej prasie codziennej, „Kamenie”, „Nowych Relacjach”, „Akcencie” i innych.