Nowy Kompetentny uczeń na lekcji języka obcego Zobacz większe

Kompetentny uczeń na lekcji języka obcego

Nowy produkt

Kompetentny uczeń na lekcji języka obcego. Wyzwania dla glottodydaktyki mediacyjnej.

Przedstawiamy kolejną pozycję poświęconą glottodydaktyce języków obcych: "Kompetentny uczeń na lekcji języka obcego. Wyzwania dla glottodydaktyki mediacyjnej".

Więcej szczegółów

Jolanta Sujecka-Zając

9788363527907

45,00 zł

Przedstawiamy kolejną pozycję poświęconą glottodydaktyce języków obcych: "Kompetentny uczeń na lekcji języka obcego. Wyzwania dla glottodydaktyki mediacyjnej".Dr hab. Jolanta Sujecka-Zając w swej najnowszej książce zapoznaje czytelnika z autorską koncepcją modelu kompetentnego ucznia, opartego na profilach Menedżera, Artysty i Naukowca; podkreśla rolę nauczyciela, który przyjmuje na siebie funkcję mediatora pomiędzy uczącym się a treściami przedmiotowymi, w uświadamianiu i kształceniu własnych kompetencji ucznia aby w ten sposób wspomóc autonomię indywidualnego i harmonijnego procesu nauki języka obcego. Autorka kolejno omawia poszczególne profile, przytacza dane z badań własnych, które miały na celu określenie osobistego profilu osób ankietowanych, przedstawia ich analizę i wynikające z niej szczególnie cenne z perspektywy glottodydaktycznej wnioski.

Spis treści
Wstęp / 11

Rozdział I
O uczeniu się w teorii i praktyce / 19
1.1. Czym jest uczenie się? /  20
1.2. Konstruowanie celów uczenia się /  22
1.2.1. Raport Delorsa – filary edukacji /  23
1.2.2. Cele nauki języków obcych w perspektywie Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego / 26
1.2.3. Kompetencja adaptacyjna jako cel uczenia się / 30
1.3. Warunki skutecznego uczenia się /  32
1.4. Proces uczenia się a współczesne teorie uczenia się / 41
1.4.1. Uczenie się jako proces aktywnego konstruowania znaczeń /  45
1.4.2. Uczenie się we współpracy  /  47
1.4.3. Samoregulacja procesu uczenia się  /  49
1.4.4. Umiejscowione uczenie się  / 50
1.5. Nieformalne i pozaformalne uczenie się  / 51
Podsumowanie /  55

Rozdział II
Od uczenia się do umiejętności uczenia się (savoir-apprendre) / 57
2.1. Paradygmat wiedzy vs paradygmat kompetencji w procesie uczenia się języków obcych / 59
2.2. Umiejętność uczenia się jako kompetencja ogólna w kształceniu językowym / 61
2.2.1. Miejsce umiejętności uczenia się w kompetencjach ogólnych /  63
2.2.2. Umiejętność uczenia się (savoir-apprendre) w kształceniu językowym – obraz w ESOKJ / 65
2.3. Koncepcje Learning to Learn w europejskich projektach badawczych /  69
2.3.1. Badania nad umiejętnością uczenia się (nurt fiński) /  71
2.3.2. Komponent metakognitywny w teście umiejętności uczenia się /  74
2.3.3. Holenderskie Tests of Cross-Curricular Skills /  75
2.3.4. Brytyjskie Effective Lifelong Learning Inventory – ELLI  / 76
2.3.5. Framework for a European test to measure Learning to Learn / 76
2.3.6. Badania kompetencji uczenia się w Programach Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (PISA) /  77
2.3.6.1. PISA 2003 – rozwiązywanie problemów  /  79
2.3.6.2. PISA 2006 – rozumowanie naukowe w naukach przyrodniczych  / 82
2.3.6.3. PISA 2009 – analiza strategii czytania i interpretowania tekstów  /  83
2.3.6.4. PISA 2012 – rozwiązywanie problemów i multimedia (badanie opcjonalne) / 87
2.4. Polski projekt badawczy „Rozwój zdolności uczenia się uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum”  /  89
2.5. Efektywność nauczania języków obcych w Polsce /  93
2.5.1. Raporty Instytutu Badań Edukacyjnych /  93
2.5.2. Badanie Uczenia się i Nauczania Języków Obcych (BUNJO) oraz Badanie Umiejętności Mówienia (BUM) /  96
Podsumowanie / 100

Rozdział III
Model profilu kompetentnego ucznia MAN
(Menedżer – Artysta – Naukowiec)
na przykładzie nauki języka obcego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
3.1. Potrzeba bycia kompetentnym uczniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
3.2. Raport z badania własnego (cz. I): kompetentny uczeń –
samoocena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
3.2.1. Pytanie ankietowe – dane ilościowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
3.2.2. Kompetentny uczeń – reprezentacje uczniów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
3.2.2.1. Planowanie czasu i nauki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
3.2.2.2. Poczucie własnej skuteczności (Wiem, jak się uczyć) . . . . . . . 112
3.2.2.3. Cechy osobowościowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
3.2.2.4. Zachowania strategiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
3.2.2.5. Świadomość siebie i własnych procesów uczenia się . . . . . . . 115
3.2.2.6. Motywacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
3.2.2.7. Kompetentny uczeń – reprezentacje uczniów:
podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
3.3. Kompetentny uczeń na lekcji języka obcego – autorski model MAN . . . . 119
3.3.1. Kompetentny uczeń i jego profil Menedżera uczenia się . . . . . . . . . . . 120
Spis treści 7
3.3.2. Kompetentny uczeń i jego profil Artysty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
3.3.2.1. Style uczenia się w rozwijaniu profilu Artysty . . . . . . . . . . . . . . 128
3.3.2.2. Savoir-être w rozwijaniu profilu Artysty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
3.3.2.3. Kreatywność w rozwijaniu profilu Artysty . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
3.3.3. Kompetentny uczeń i jego profil Naukowca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
3.3.4. Model MAN – podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Rozdział IV
Dialog jako narzędzie mediacji dydaktycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
4.1. Nauczyciel jako inicjator dialogu rozwijającego
otwarty umysł ucznia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
4.2. Pedagogika mediacyjna w teoriach Wygotskiego, Freineta
i Feuersteina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
4.2.1. Mowa jako podstawowe narzędzie mediacji
w teorii Lwa Wygotskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
4.2.2. Uczenie się we współpracy w pedagogice Celestyna Freineta . . . . . . . 158
4.2.3. Strukturalna modyfikowalność poznawcza
w upośrednionym uczeniu się Reuvena Feuersteina . . . . . . . . . . . . . . . 159
4.3. Dyskurs interakcyjny a dyskurs dydaktyczny w klasie językowej . . . . . . 162
4.4. Dialog jako narzędzie wywoływania procesów intrapsychicznych . . . . . . 166
4.5. Dialog dydaktyczny w pedagogice Antoine’a de La Garanderie’ego . . . . . 169
4.6. Wywiad wyjaśniający w koncepcji Pierre’a Vermerscha . . . . . . . . . . . . . . . . 175
4.7. Wywiad kognitywny w celu uczenia się w badaniach
Michela Perraudeau i Marii Pagoni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
4.8. Badanie własne (cz. II): charakterystyka kontekstu i narzędzi
w postępowaniu badawczym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
4.8.1. Cele i przedmiot badania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
4.8.2. Dobór próby badawczej i kontekst badania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
4.8.3. Konstruowanie dialogu dydaktyczno-kształtującego –
kryteria i wskaźniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Rozdział V
Dialog dydaktyczno-kształtujący w rozwijaniu profilu
kompetentnego ucznia. Raport z badania własnego (cz. II) . . . . . . . . . . . . 185
5.1. Dialog dydaktyczno-kształtujący w rozwijaniu profilu kompetentnego
ucznia – przebieg i analiza na podstawie wybranych przykładów . . . . . . 185
5.1.1. Uczeń AL-I-005, klasa I, 12.03.2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
5.1.2. Uczennica MAG-I-016, klasa I, 9.04.2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
5.1.3. Uczeń D-I-006, klasa I, 12.03.2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
5.1.4. Uczennica E-II-012, klasa II, 22.03.2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
8 Spis treści
5.2. Rola dialogu dydaktyczno-kształtującego w ustalaniu profilu
kompetentnego ucznia – dyskusja na podstawie zebranych danych . . . . 211
5.3. Badanie własne – wnioski i podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Rozdział VI
Glottodydaktyka mediacyjna a kształtowanie postawy
kompetentnego ucznia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
6.1. O naturze mediacji w edukacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
6.1.1. Od paradygmatu normatywnego do paradygmatu relacyjnego . . . . . 231
6.1.2. Osoba mediatora w przestrzeni mediacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
6.2. Działania mediacyjne nauczyciela w klasie językowej . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
6.3. Wyzwania dla glottodydaktyki mediacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
Wnioski końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
ZAŁĄCZNIKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
Załącznik 1. AG-I-015, 9.04.2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .259
Załącznik 2. MAR-II-001, 8.03.2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
Załącznik 3. ANG-II-004, 8.03.2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
Załącznik 4. KAM-II-007, 15.03.2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
Załącznik 5. MAC-II-008, 15.03.2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
Załącznik 6. GAB-II-009, 15.03.2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
Załącznik 7. PA-II-010, 15.03.2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
Załącznik 8. ANT-II-011, 22.03.2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Załącznik 9. JUS-II-013, 22.03.2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
Załącznik 10. SEB-I-014, 9.04.2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
Załącznik 11. SAM-II-018, 12.04.2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
Załącznik 12. MAS-I-020, 23.04.2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
Załącznik 13. MAM-I-021, 23.04.2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
Spis tabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
Résumé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347

Oceń 
2020-10-27

5

5

    Napisz recenzję

    Kompetentny uczeń na lekcji języka obcego

    Kompetentny uczeń na lekcji języka obcego

    Kompetentny uczeń na lekcji języka obcego. Wyzwania dla glottodydaktyki mediacyjnej.

    Przedstawiamy kolejną pozycję poświęconą glottodydaktyce języków obcych: "Kompetentny uczeń na lekcji języka obcego. Wyzwania dla glottodydaktyki mediacyjnej".